Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler – Nisan 2018

Hukuk Bültenleri
Genel

Yeni Gelişme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (“Kurum”) Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği‘nde (“Yönetmelik”) yaptığı değişiklikler 17 Nisan 2018 tarih ve 30394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak (“Değişiklik”) aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

1. Başvuruların Sonuçlandırılması Konusunda Kurum ve Kurul Arasındaki Görev Dağılımı

Değişiklik’ten önce, tüm doğal gaz lisans ve yenileme başvuruları Kurum’a sunulduktan sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) tarafından sonuçlandırılıyordu.

Değişiklik bu iki seviyeli onay sürecini kısmen değiştirdi ve aşağıda (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan piyasa faaliyetleri (“Grup 1”) için lisans ve yenileme başvurularını inceleme ve sonuçlandırma yetkisini doğrudan Kurum’a verdi:

a. Toptan satış (araçlar için sıvılaştırılmış doğal gaz (“LNG”) (Oto LNG) dahil olmak üzere);

b. Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG); ve

c. LNG iletimi.

Yukarıda anılanlar dışındaki faaliyetler (ithalat, ihracat, dağıtım, depolama ve boru hattı iletimi) (“Grup 2”) için lisans ve yenileme başvuruları ise Kurul tarafından sonuçlandırılmaya devam edecek.

2. Dağıtım Şirketi Paylarının Belediyelere Devredilmesi Hakkında Değişiklikler

a. Yönetmelik uyarınca, (i) lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin %10 (halka açık şirketlerde %5) veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak edinilmesi; veya (ii) bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin %10’unu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri, Kurul

onayına (“Onay”) tabidir.

b. Değişiklik uyarınca dağıtım şirketlerinde belediye veya belediye şirketine yapılacak pay devirleri (“Belediye Devirleri”) artık Onay’a tabi olmayacaktır; fakat lisans sahipleri Kurum’a önceden bildirimde bulunmak ve lisanslarını pay devirlerine uygun şekilde tadil ettirmek zorundadır.

c. Değişiklik uyarınca Belediye Devirleri’ne bağlı olarak yapılan bu tadiller artık Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından sonuçlandırılacak ve tadil ücretine tabi olmayacaktır.

3. Kurul Onayı Gereken İşlemlerde Değişiklikler

a. Değişiklik uyarınca yapılan yeni düzenlemeye göre, lisans sahibi tüzel kişide dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin, lisans sahibi tüzel kişide sermaye artırımı işlemleri sonucunda meydana gelen sermaye payı değişimleri artık Onay’a tabi değildir; fakat lisans sahipleri Kurum’a önceden bildirimde bulunmak zorundadır.

b. Değişiklik uyarınca, lisans sahibi tüzel kişinin doğrudan ortaklık yapısında mevcut imtiyazlı hisselerin devri Onay için aranan oranlara bakılmaksızın Kurul onayına tabidir. Ancak, Değişiklik aşağıdaki işlemlerin Kurul’un onayına tabi olmadığını düzenlemektedir:
i. Lisans sahibi şirkette doğrudan imtiyazlı hisseye sahip kişinin imtiyazlı hissesini şirket ortaklığından ayrılması sonucunu verecek devirler hariç olmak üzere şirkette imtiyazlı hisseye sahip bir başka hissedara devretmesi; ve

ii. Lisans sahibi şirkette doğrudan veya dolaylı hisse sahibi olan hissedarların bünyesinde gerçeklesen imtiyazlı hisse devirleri (Onay gerektiren işlemler hariç olmak üzere).

Yukarıdaki durumlarda, lisans sahipleri Kurum’a ilgili değişiklikleri bildirmek zorundadır.

Sonuç

Kurum, lisans ve yenileme başvuru süreçlerini daha kolay, daha hızlı ve daha az maliyetli hale getirme konusundaki kararlılığını göstermeye devam etmektedir. Şirketlerin, Değişiklik ile ilgili yeni prosedürleri dikkate almaları gerekmektedir. Bazı işlemler için başvuruların azaltılması ve onay alma zorunluluklarının kaldırılmasının Türkiye’deki doğal gaz piyasasına karşı artan ilgiyi daha da güçlendirmesi beklenmektedir.

Benzer içerikler