Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İş Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağı

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da (“32 sayılı Karar“) yapılan değişiklikler neticesinde Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen iş sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması yasaklanmıştı. Söz konusu kısıtlamaların yürürlüğe girmesini takiben, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) değişiklikler yapılarak anılan kısıtlamaların istisnaları belirlendi. İstisnalar, 6 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Değişiklikler Ne Getiriyor?

32 sayılı Karar’da yapılan değişiklikler neticesinde, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen iş sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün değildir.

Kural olarak, aşağıda yer alan kuruluşlar da Türkiye’deki yerleşik kişiler ile akdettikleri iş sözleşmeleri bakımında dövizle ödeme yapma yasağına tabi olacaktır:

 • Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki şube, temsilcilik, ofis, irtibat büroları;
 • Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında işlettiği veya yönettiği fonlar; ve
 • Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler ile Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında doğrudan ya da dolaylı olarak sahipliklerinde bulunan şirketler.

İş Sözleşmeleri Açısından Dövizle Ödeme Yasağının İstisnaları

32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) yapılan değişiklikler uyarınca, aşağıda yer alan iş sözleşmeleri, Türkiye’de yerleşik sayılan kişiler arasında yapılsalar dahi, dövizle ödeme yasağına tabi olmayacaktır:

 • Yurt dışında ifa edilen iş sözleşmeleri;
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan işçilerin taraf olduğu iş sözleşmeleri;
 • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan şube, temsilcilik, ofis ve irtibat bürosu tarafından akdedilen iş sözleşmeleri;
 • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketler tarafından akdedilen iş sözleşmeleri; ve
 • Serbest bölgelerde yer alan şirketlerin serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında taraf oldukları iş sözleşmeleri.

Dövizden TL’ye Dönüşüm

 • Dövizle ödeme yasağı kapsamında bulunan ve herhangi bir istisnadan faydalanamayan sözleşmelerin kısıtlamalara uygun olarak akdedilmesigerekmektedir. Bu kapsamda, 32 sayılı Karar’daki değişiklik tarihinden önce akdedilmiş olan sözleşmelerin 13 Eylül 2018’den itibaren otuz gün içinde kısıtlamalara uygun olarak tadil edilmesi gerekmektedir.
 • TL’ye dönüşmesi gereken sözleşmelerde yer alan bedellerin dönüşümünde taraflarca mutabakata varılamazsa söz konusu bedeller, 2 Ocak 2018 tarihindeki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru kullanılarak hesaplanan tutara, 2 Ocak 2018 tarihinden yeniden belirleme tarihine kadar Türkiye İstatistik Kurumu’nun her ay için belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın eklenmesi suretiyle belirlenecektir.
 • Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olmayan sözleşmelerde tahsili yapılmış veya gecikmiş alacaklar için yukarıda belirtildiği gibi yeniden belirleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.