Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BDDK Finansal Yeniden Yapılandırmanın Kolaylaştırılmasına Yönelik Kanun Taslağı Hazırladı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) hazırladığı Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı (“Taslak Kanun”), Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) tarafından üye bankalar ile paylaşıldı.

Değişiklik ne getiriyor?

  • Taslak Kanun’un yürürlüğe girmesi halinde, 15 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe giren Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile getirilen hükümler hakkında kanun düzeyinde düzenleme yapılmış olacak ve başkaca önemli düzenlemeler yürürlüğe konulacak.
  • Borçluların bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinden (“Alacaklı Kuruluşlar”) Taslak Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce kullandıkları kredilere ilişkin borçları, söz konusu borçluların mali durumunun ve geri ödeme kabiliyeti kazanacağının yetkili kuruluşlar tarafından tespit edilmesiyle finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınabilecek.
  • Alacakların yeniden yapılandırılması, TBB tarafından hazırlanacak ve BDDK tarafından onaylanacak çerçeve anlaşmalar (“Çerçeve Anlaşmalar”) kapsamında gerçekleştirilecek. TBB, borçluları ölçek büyüklüğü ve sektörel faaliyet alanı bakımından gruplandırarak, her bir borçlu grubu için ayrı Çerçeve Anlaşma hazırlamaya yetkili olacak. İmzalanan Çerçeve Anlaşmalar, BDDK’nın onayına sunulacak ve BDDK’nın onayını müteakiben geçerlilik kazanacak. Bu sözleşmelerde yapılacak değişiklikler de BDDK onayına tabi olacak.
  • Çerçeve Anlaşmalar, imzalandıkları tarihten itibaren iki yıl içinde borçlular ile Alacaklı Kuruluşlar arasında imzalanacak olan yeniden yapılandırma sözleşmeleri (“Yapılandırma Sözleşmesi”) ile uygulamaya konulacak. Yeniden yapılandırılacak alacakların kapsamı, borçluların nitelikleri, Yapılandırma Sözleşmeleri’nin asgari unsurları gibi hususlar Çerçeve Anlaşmaları’yla belirlenecek.
  • Yönetmelik’te olduğu gibi Taslak Kanun ile düzenlenen en önemli düzenlemelerden birini Yapılandırma Sözleşmesi’nin Alacaklı Kuruluşlar’ın alacaklarının en az üçte ikisini oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın tamamı tarafından tüm alacakların yeniden yapılandırılması zorunluluğu oluşturuyor.
  • Çerçeve Anlaşmaları’ndan doğan uyuşmazlıkların çözümünde, TBB tarafından görevlendirilecek üç hakemden oluşan bir Hakem Kurulu yetkili olacak.
  • Yapılandırma Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihten itibaren borçlular aleyhine takip yapılamayacak, daha önce yapılan takipler duracak, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak, borçluların borçlarına ilişkin zamanaşımı ve hak düşüren süreler işlemeyecek.
  • Taslak Kanun’la ayrıca Yönetmelik’te bulunmayan önemli vergi istisnalarına yer veriliyor. Bu kapsamda, Çerçeve Anlaşmalar ve Yapılandırma Sözleşmeleri ile bunlar uyarınca gerçekleştirilecek işlemler ve düzenlenecek belgeler; damga vergisi, harç, banka ve sigorta muameleleri vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu ve diğer fonlar ile malî yükümlülüklerden istisna edilecek.
  • Söz konusu vergi istisnaları, Alacaklı Kuruluşlar’ın Çerçeve Anlaşmalar ve Yapılandırma Sözleşmeleri uyarınca edindikleri varlıkların elden çıkarılması ile Yapılandırma Sözleşmeleri borçlular tarafından ihlal edilirse alacağın tahsili için hukuki yollara başvurulması halinde ödenmesi gereken vergi, fon ve harçlar bakımından da geçerli olacak.
  • Borçları yeniden yapılandırılan borçlulara ait teşvik belgelerinin süreleri, ihracat taahhüt süreleri, Kredi Garanti Fonu kefaletleri ve benzeri kefaletlerin süreleri, Sözleşme ile belirlenen süreler kadar uzatılmış sayılacak.

Sonuç

Taslak Kanun’da öngörülen düzenlemeler ile finansal yeniden yapılandırma işlemlerinde yeknesaklık ve standardizasyon sağlanması ile bu işlemlerin hız kazanması ve Alacaklı Kuruluşlar ve borçlular bakımından daha avantajlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Benzer içerikler