Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programında Değişiklik

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Vergi
Genel

          Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

Yeni Gelişme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık“), 22 Mart 2022 tarihinde Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik“) değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeler ile Yönetmelik kapsamı genişletildi, teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yapılacak çağrılara ilişkin hususlar düzenlendi, başvuru şartları ve verilecek destek kapsamı ile değerlendirme sürecinde uygulanacak usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.

Yönetmelik’te yapılan değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik’te yapılan başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

Destek kapsamındaki teknolojik ürünler

 • Yönetmelik kapsamında halihazırda desteklenen ürünlerin üretimine ilişkin yatırımlar ile elektronik araçlar için hızlı şarj istasyonlarının kurulması kapsama alındı.

Destek çağrısı

 • Bakanlık, yatırım desteğine ilişkin çağrıda başvuru süresi, çağrı takvimi, başvuru yöntemi, proje süresi, proje bütçesi, yatırım konuları, tutarları veya oranları ile değerlendirme kriterlerini belirtecektir. Söz konusu çağrılar süreli veya süresiz olarak yılda en az bir kere yayımlanabilecektir.
 • Bakanlık, destek verilecek olan yatırımcıdan destek tutarinin %6’sina kadar kesin teminat mektubu alıp almayacağını çağrı duyurusunda belirtecektir.

Değerlendirme

 • Üretimi yurt içi pazar ihtiyacını karşılamada büyük oranda yetersiz kalan teknolojik ürünler de destek kapsamında değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme komisyonu, destek başvurusuna ilişkin değerlendirmesinde teknolojik gelişime ve yurt içindeki üretim kapasitesine katkı ve kamu desteğine duyulan ihtiyacı da dikkate alabilecektir.

Destek kapsamı ve tutarı

 • Hızlı şarj istasyonlarına yönelik yatırımlarda yalnızca makine ve teçhizat desteği verilebilecektir.
 • Makine ve teçhizat desteği Bakanlık ile yatırımcı arasındaki sözleşmenin imza tarihinden itibaren en fazla 36 ay verilecek olup proje için zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz, donanım, kalıp ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta gibi giderleri kapsayacaktır.
 • Geri ödemesiz destek; hızlı şarj istasyonlarının kurulmasına yönelik yatırımlarda proje tutarını oluşturan harcamaların %75’ine; diğer projelerde ise proje tutarını oluşturan harcamaların %60’ına kadar sağlanabilecektir. Söz konusu oranları aşmamak kaydıyla, satın alınacak makine ve teçhizatın yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda verilecek destek 20 puana kadar artırılabilir. Her halükarda verilecek destek hızlı şarj istasyonları için 20.000.000 TL’yi aşamaz.
 • Proje tutarının belirlenmesinde makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri de esas alınacaktır.
 • Makine ve teçhizatlar için tanımlanan desteğin %25’ine kadar ön ödeme yapılabilecektir.

Diğer

 • Hızlı şarj istasyonları için destek kapsamında alınan makine ve teçhizat 1 yıl boyunca satılamaz, kiralanamaz, kullanım hakkı devredilemez ve rehin gösterilemez.
 • Yatırımı tamamlayan işletmenin sonuç raporunu proje bitiş tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne sunması gerekir.

Destek programına ilişkin başvuru, değerlendirme, izleme ve denetim, ödeme, sonuçlandırma süreçleri, destek kalemleri ve sözleşmede yer alacak hususlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Bakanlık internet sitesinde yayımlanacaktır.

Sonuç

Bakanlık, elektrikli araçların yaygınlaştığı günümüz teknolojisinin ihtiyaçları ışığında, şarj istasyonlarının ve diğer teknolojik ürün yatırımlarının artırılması amacıyla yatırım destek programının kapsamını genişletmiştir. Verilecek desteğe ilişkin bilgiler Bakanlık tarafından yayımlanacak çağrılar üzerinden takip edilebilecektir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler, Bakanlık çağrılarını ve ilgili duyuruları takip ederek yatırım desteğine başvurabilir.