Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliğ Taslağı Sektörün Görüşüne Sunuldu

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kanun’unda yakın zamanda yapılan değişiklikler kapsamında borçlanma aracı sahipleri kurulu müessesesi oluşturulmuş; böylelikle yatırımcıların toplu bir şekilde hareket edebilmesi ve borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci atanabilmesinin yolu açılmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK“), konunun detaylarını düzenlediği Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Taslağı’nı (“Taslak Tebliğ“) 22 Nisan 2020 tarihinde kamuoyu görüşüne sundu.

Taslak Tebliğ ile borçlanma aracı sahipleri kurulunun (“BASK“) yapısı, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi, BASK toplantı usulleri, yurt dışına ihraç edilen borçlanma araçları ve ihraççıların temerrüdü halinde yapılacak olan işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

Taslak ne getiriyor?

BASK’ın yapısı

BASK, ihraççının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının sahiplerinden oluşacak ve BASK’ın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, izahname veya ihraç belgesinde belirlenecek.

BASK, ihraççının yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabileceği gibi borçlanma aracı sahipleri tarafından da toplantıya çağrılabilecek.

BASK, borçlanma aracına ilişkin olarak izahname veya ihraç belgesinde yer verilen faiz, vade, anapara ve yine bu belgelerde yer alan diğer asli hüküm ve şartlarda değişiklik yapmak ile görevli olacak.

Teminatlı borçlanma aracı sahipleri ile teminat yönetim sözleşmesi ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin, ayrı bir BASK oluşturma hakkı olacak. Teminatlı borçlanma aracı sahipleri bu araçları ilgilendiren konularda özel olarak kurulan BASK’ta karar alacak.

Tertipler halinde çıkarılan borçlanma araçları için özel olarak tertip borçlanma aracı sahipleri kurulu (“Tertip BASK“) oluşturulacak. Tertip BASK tarafından nitelikli çoğunluk (nominal bedel üzerinden minimum üçte iki) ile verilen kararlar, olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun çağrı yapıldığı halde toplantıya katılmayan borçlanma aracı sahipleri için de bağlayıcı olacak.

İhraççıların diğer tertip borçlanma aracı sahipleri, ihraççıların yönetim kurulunca onaylanmış ve Tertip BASK’lar tarafından alınan kararların kendi haklarını olumsuz etkilemesi durumunda, genel BASK (“Genel BASK“) toplanması için talepte bulunabilecek.

Genel BASK, tüm kararlarını nominal bedel üzerinden minimum üçte iki çoğunlukla alacak ve bu kararlar Tertip BASK’lar için de bağlayıcı olacak.

İhraççılar tarafından izahnamede veya ihraç belgesinde verilen finansal veya operasyonel taahhütlerdeki değişiklikler, Tertip BASK’ın onayına tabi olacak. Tertip BASK değişiklik kararını, ilgili borçlanma aracının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyuyla alacak.

Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi

Her tertip için ilk BASK toplantısında, o tertip borçlanma aracının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile temsilcisi seçilecek. Temsilcinin, ücreti ve buna ilişkin masraflar ihraççı tarafından karşılanacak ancak bankalar tarafından yapılan ihraçlarda bu kural uygulanmayacak.

Seçim yapılana kadar geçici temsilci, izahname veya ihraç belgesi ile belirlenebilecek. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı ya da farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilecek.

Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin, Taslak Tebliğ’de belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olması ve yeterli mesleki bilgiye ve tecrübeye sahip olması zorunluluğu olacak.

Temsilci, ihraççı ile borçlanma aracı sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında borçlanma aracı sahiplerinin haklarını eşit işlem ilkesine uygun olarak koruyacak.

BASK toplantı usulleri

BASK toplantılarının, izahname veya ihraç belgesinde aksi belirtilmedikçe fiziken yapılması esas olacak. Ancak BASK, karar metnini elden veya elektronik ortamda dolaştırmak ve borçlanma aracı sahipleri bu kararların imzalanması sağlamak suretiyle toplantı yapmaksızın da karar alabilecek.

Borsaya kote halka açık şirketler ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, BASK toplantılarına fiziksel katılıma ek olarak elektronik ortam üzerinden de katılım imkânı sağlamak zorunda olacak.

İhraççıların veya ihraççıların ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, ihraççılara veya ilişkili taraflara BASK toplantılarına katılım ve oy hakkı sağlamayacak.

İhraççının temerrüdü halinde ihtimaller

İzahname veya ihraç belgesinde, borçlanma aracından doğan borçlar ve temerrüt halleri açık bir şekilde tanımlanacak.

İhraççı temerrütteyken, borçlanma aracının hüküm ve şartlarında değişiklik yapılmış ise söz konusu araçlar için başlatılmış olan tüm takipler o gün itibarıyla kendiliğinden duracak ve ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak.

İhraççının borçlanma aracına ilişkin herhangi bir ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinin açık olması halinde ihraççı, üçüncü kişilere olan borçlarını vadesinden önce ödeyemeyecek ve borçlanma aracının asli hüküm ve şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tertip BASK kararı olmaksızın söz konusu araçları geri alamayacak veya erken itfa edemeyecek.

Yurt dışına ihraç edilen borçlanma araçları

İhraççının yurt dışında ihraç ettiği (Eurobond’lar gibi) borçlanma araçları için Taslak Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.
Hem yurt içinde hem yurt dışında borçlanma aracı ihraç eden ihraççılar, yabancı borçlanma aracı sahipleri lehine ek teminat vermek istiyorsa Genel BASK onayını almak zorunda olacak.

Sonuç

Taslak Tebliğ ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen hükümlerle düzenlenen borçlanma aracı sahipleri kuruluna ilişkin usul ve esaslar netleşiyor ve sermaye piyasaları uygulamaları kapsamında devrim niteliğinde bir değişiklik hayata kavuşuyor.

Taslak Tebliğ’e ilişkin görüşler, 15 Mayıs 2020 tarihine kadar basktaslak@spk.gov.tr adresine e-posta ile veya SPK’ya yazılı olarak iletilebilir.

COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimiz ve diğer bültenlerimize Esin Avukatlık Ortaklığı Koronavirüs Masası adresinden ulaşabilirsiniz.

Benzer içerikler