Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Danışman Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri

Danıştay’dan Dava Açma Sürelerine İlişkin Önemli Karar: Yazılı Olarak Bildirilen Ancak Dava Açma Süresinin Belirtilmediği İdari İşlemlerde – İdari İşlem Özel Dava Açma Süresine Tabi Olsa Dahi – Genel Dava Açma Süresi Uygulanacak

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun (“Kurul”) 2021/2 E., 2022/1 K. sayılı içtihadı birleştirme kararı (“İBK”) 19/06/2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İBK uyarınca, yazılı olarak bildirilen özel veya genel dava açma süresine tabi idari işlemlerde, özel dava açma süresinin gösterilmemiş olması durumunda, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer alan genel dava açma süreleri uygulanacaktır.

Getirilen Yenilikler

Kurul öncelikle, yazılı olarak bildirilen ancak dava açma süresinin belirtilmediği işlemler ile idare tarafından zımnen reddedilen işlemleri ayırmış ve her ikisine de uygulanacak dava açma süresini incelemiştir. Zımnen reddedilen işlemler bakımından Kurul, daireler arasında içtihat farklılığı olmadığı gerekçesiyle içtihatların birleştirilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Yazılı olarak bildirilen işlemler açısından ise içtihadın birleştirilmesine karar verilmiştir.

Kurul’un kararından önce, yazılı olarak bildirilen ancak dava açma süresi belirtilmeyen bir idari işleme karşı dava açma süresinin ne olduğu konusunda farklı kararlar verilmekteydi. İlk görüşe göre, özel dava açma süresine tabi olan işlemlerde yine özel dava açma süresi uygulanmalıydı. İkinci görüşe göre özel veya genel dava açma süresine tabi olmasından bağımsız olarak, yazılı olarak dava açma süresinin belirtilmemiş olması halinde genel dava açma süresi uygulanmalıydı.
Üçüncü görüşe göre ise, bu durumda özel veya genel dava açma süresi hiç işletilmemeliydi.

Kurul, konuya ait içtihat aykırılıklarını incelemiş ve yazılı bildirilen idari işlemlerde dava açma süresinin gösterilmemiş olması halinde söz konusu işlem özel dava süresine tabi olsun veya olmasın genel dava açma süresinin uygulanması gerektiği yönünde karar vermiştir. Kurul, menfaatler çatışmasında hukuki güvenlik, idari istikrar ilkesi, mahkemeye erişim hakkı, dava açma süresinin kamu düzeniyle ilişkili niteliği arasında hassas bir dengenin bulunması gerektiğinin de altını çizmiştir.

Sonuç

Kurul kararı ile, yazılı olarak bildirilen idari işlemlerde dava açma süresinin belirtilmediği hallerde uygulanacak dava açma süresi, idari işlemin özel dava açma süresine tabi olup olmadığına bakılmaksızın, genel dava açma süresi olarak uygulanacaktır. Bu süre, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca vergi mahkemelerinde 30, Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gündür.