Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

                  Bültenlerimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 5 Kasim 2021 tarihinde Gümrük Yönetmeligi’nde (“Yönetmelik“) ve Dahilde Isleme Rejimi Tebligi’nde (Ihracat: 2006/12) (“Tebliğ“) değişiklikler yaptı. Yapılan değişiklikler ile dahilde işleme izin belgeleri ve izinlerine ve eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin ilave süreler getirilerek menşe tevsiki aranmayan halleri düzenledi.

Yeni Gelişme

Değişiklikler kapsamında, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış veya müeyyideli olarak kapatılmış dahilde işleme izin belgeleri ve izinlerine ilave süre verilmesi düzenlendi. Ek olarak, eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri kapsamında, eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının gümrük idaresine ibraz tarihi 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı.

Ne Değişecek?

  • Yönetmelik

5 Kasım 2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş ve beyanname ekinde eşyanın menşeini gösteren bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükleri ödenmemiş, eksik ödenmiş veya beyan edilmemiş eşyalara ilişkin menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının gümrük ibaresine ibraz süresi 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı.

Ek olarak, 21 Haziran 2018 ile 23 Mayıs 2019 tarihleri dahil olmak üzere bu tarihler arasında beyannamesi tescil edilmiş ve beyanname ekinde menşe ispat belgesi bulunmadığı halde Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamındaki ek mali yükümlülüğün ödenmemiş, eksik ödenmiş veya teminata bağlanmamış eşyanın beyanname ekinde (i) menşe ülkesinin yazılı olması veya (ii) 31 Mayıs 2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısının aşağıdaki ifadeyi içeren belgeyi ibraz etmesi halinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmayacaktır:

Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

  • Tebliğ

Covid-19 salgını sebebiyle 5 Kasım 2021’den önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri ve izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine ve izinlerine, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Bakanlık’a müracaatta bulunulması kaydıyla, iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının gümrük idaresine ibraz süresi 31 Aralık 2021 tarihine uzatıldı ve menşe tevsiki aranmayan haller düzenlendi. Tebliğ kapsamındaki değişiklik ile ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar Bakanlık’a müracaatta bulunulması kaydıyla dahilde işleme izin belgelerine ve izinlerine en fazla iki aya kadar ilave süre verilmesi düzenlendi.