Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Bandrol Uygulamasında Önemli Değişiklikler Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Fikri ve Sınai Mülkiyet
Genel

Yeni Gelişme

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 14 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, fikri hak ihlalleriyle mücadele amaçlı zorunlu ve isteğe bağlı bandrol uygulamasına ilişkin usul ve esaslara güncellemeler getirmiştir. Bandrol, fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketini veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketini ifade etmektedir. Yönetmelik ile bandrol uygulamasının geliştirilmesi ve il denetim komisyonlarının etkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Yönetmelik Neler Getiriyor?

Yönetmelik ile yapılan değişiklikler başlıca şu şekildedir:

  • Ülke içinde piyasaya sunulmak üzere ithal edilen yayın ve nüshalara, gümrük işlemlerinin bitirilmesini takiben otuz gün içerisinde bandrol yapıştırılması öngörülmüştür.
  • Bandrol başvurusunda bulunmak için gereken belgelerde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda hak sahipleri tarafından, hak sahibi olduklarına ve talep edilen bandrollerin ilgili eserde kullanılacağına dair beyanı içerir bandrol talep formu ve taahhütname ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin yanında korunması talep edilen eserin türüne göre ibraz edilmesi gereken ek belgeler Yönetmelik’te detaylıca açıklanmıştır.
  • Yönetmelik ile yayma hakkının devralınması suretiyle yurtdışından ithal edilen süreli olmayan yayınlar ve baskı adedi yüzden fazla olmamak koşuluyla kullanıcı talebine özel olarak çoğaltılan nüshalar için toplu olarak bandrol alınabilmesi mümkün kılınmıştır.
  • Tamamı bir defada ticari dolaşıma giren ve ayrılmaz bir bütün arz eden eserler için tek bir bandrol alınması yönündeki düzenleme uygulamada denetimi oldukça zor olduğundan ve kötü niyetli uygulamalara mahal verdiğinden yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Elektronik, mekanik veya benzeri araçlarla gösterilebilen, sesli veya sessiz, birbiriyle hareketli görüntüler dizisi içeren bilgisayar oyunlarının sinema eserlerine ilişkin bandrol işlemlerine tâbi olması öngörülmüştür.
  • Denetim komisyonları bandrol yükümlülüğüne ilişkin re’sen veya ihbar üzerine denetim yapabilecek ve ihtiyaç halinde valilerce denetim komisyonuna bağlı alt komisyonlar oluşturulabilecektir.
  • Bandrol yapıştırılması zorunlu nüsha ve yayınların çoğaltımını yapan yerler için kendilerine teslim edilen bandrolleri, bandrol talep formu ve taahhütnameye konu esere ve belirtilen seri aralığına uygun şekilde yapıştırma yükümlülüğü getirilmiştir.
  • Bandrol suçları kapsamında ele geçirilen materyallerin, 23 Mart 2016 tarihli Suç Eşyası Yönetmeliği çerçevesinde imha edilmesi öngörülmüştür.

Sonuç

Yönetmelik ile korsan yayınlarla mücadele büyük önem taşıyan bandrol uygulaması denetiminde ve uygulamada karşılaşılan sorun ve ihtiyaçlara çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yönetmelik ile bandrol başvuru belgeleri sadeleştirilmiş, bandrol denetimi yapmak üzere valilikler bünyesinde faaliyet gösteren il denetim komisyonlarının çalışma usul ve esaslarına ilişkin birtakım düzenlemeler yapılmış, çoğaltım yapan yerlerin bandrol işlemleri kapsamındaki sorumlulukları netleştirilmiştir. Yönetmelik aynı zamanda bandrol suçu soruşturmaları kapsamında ele geçirilen materyallerin imha edilmesini düzenlemiştir.

Benzer içerikler