Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Vergi Borçlarına Yeniden Yapılandırma

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

Bazı kamu alacaklarının ödenmesinde yeniden yapılandırmaya ilişkin hükümleri içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7256 sayılı Kanun“) 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7256 sayılı Kanun, vergi ve vergi cezaları, gümrük vergisi ve cezaları, belediyelerin alacak ve borçları, idari para cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacak ve cezaları ile diğer bazı kamu alacaklarının ödenmesinde yeniden yapılandırma imkânı getiriyor. Bununla birlikte, bu duyurumuzda yalnızca vergi ve vergi cezalarına yönelik yeniden yapılandırma imkânı ele alınmıştır.

Kapsamı daha önceki yapılandırma kanunlarına kıyasla dar olan 7256 sayılı Kanun, yalnızca kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler içeriyor. Bir başka deyişle, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik yapılandırma imkânları 7256 sayılı Kanun’da öngörülmedi.

Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

7256 sayılı Kanun ile 31 Ağustos 2020 ve öncesine ilişkin vergiler ile vergi aslına bağlı olan ve olmayan vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarının ödenmesine yönelik yeniden yapılandırma imkânı getirildi. Buna göre,

 • 31 Ağustos ve öncesinde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,
 • 31 Ağustos ve öncesinde tahakkuk eden 2020 yılına ilişkin vergi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları,
 • 31 Ağustos ve öncesinde yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

7256 sayılı Kanun’da yer alan yapılandırma imkânından yararlanabilecek.

Bu kapsamda, yeniden yapılandırma imkânının kesinleşmiş vergi alacaklarına yönelik sağlandığı, 7256 sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 itibariyle (bu tarih dâhil) henüz kesinleşmeyen alacaklar bakımından yeniden yapılandırma imkânının sağlanmadığı görülmektedir.

Yeniden Yapılandırma Nasıl Uygulanacak?

Vadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ödenecek; bunlara bağlı gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine ise 17 Kasım 2020 tarihine kadarki süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uyarınca hesaplanacak tutar ödenecektir. Ödenmemiş olan tutar yalnızca fer’i alacaktan ibaret ise fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uyarınca hesaplanacak tutar ödenecektir. Bu durumda, vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ile aslı 17 Kasım 2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Herhangi bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olup vadesi gelmiş olmasına rağmen ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi cezalarında, cezaların %50’si ödenecek ve bu tutara gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir.

Ödenmemiş olan tutar yalnızca gecikme zammından ibaret ise fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uyarınca hesaplanacak tutar ödenecektir. Bu durumda, cezaların kalan %50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçları Nasıl Ödenecek?

Vergi borç ve cezalarına ilişkin olarak 7256 sayılı Kanun’da yer alan yeniden yapılandırma imkânından yararlanılabilmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulması gerekiyor. Yeniden yapılandırılan tutarlar peşin olarak ödenebileceği gibi taksitler halinde de ödenebilecek. Yeniden yapılandırılan tutarların taksitle ödenmesi durumunda, 7256 sayılı Kanun’da belirtilen katsayıların uygulanması suretiyle ve ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar taksitlendirme imkânı tanınmakta. Bunun yanında,

 • yeniden yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve
  • fer’i alacaklar yerine hesaplanan tutarın %90’ı tahsil edilmeyecek,
  • yeniden yapılandırılan alacak fer’i alacaktan ibaret ise bu alacak için hesaplanacak tutar üzerinden %50 indirim yapılacaktır.
 • yeniden yapılandırılan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde yine katsayı uygulanmayacak ve
  • fer’i alacaklar yerine hesaplanan tutarda %50 indirim yapılacak,
  • yeniden yapılandırılan alacak fer’i alacaktan ibaret ise bu alacak için hesaplanacak tutar üzerinden %25 indirim yapılacaktır.

Yeniden yapılandırma imkânından yararlananlar, ilgili vergi ve cezalara ilişkin olarak dava açamayacak, mevcut davalarından feragat edecek ve kanun yollarına başvuramayacaklardır.

Sonuç

7256 sayılı Kanun ile 17 Kasım 2020 itibariyle kesinleşmiş vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına imkân tanınmakta ve bu yolla mükelleflere Covid-19 salgını nedeniyle karşılaştıkları ekonomik zorluklara yönelik bir rahatlama sağlanması hedeflenmektedir. Yeniden yapılandırmanın kapsamı beklentilerin aksine yalnızca kesinleşmiş alacaklar ile sınırlı tutulmuş olsa da, ekonomik güçlük yaşayan ve kesinleşmiş vergi borçlarını ödeyemeyen mükelleflerin kısmen de olsa rahatlayabileceği kanaatindeyiz.