Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kâr Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasına İlişkin Usul, Esas ve İstisnalar Düzenlendi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kâr payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiş ve bu amaçla Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) Geçici 13. Madde eklenmişti. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Tebliğ ile Hangi Usul ve Esaslar Getirildi?

– Kâr payının hesaplanmasında hangi finansal tabloların esas alınacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

Kâr payının hesaplanmasında;

  • finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından TTK’nın 88. maddesine göre hazırlanan finansal tabloların esas alınması gerektiği ve
  • bunlar dışında kalanlar tarafından ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tabloların esas alınacağı düzenlenmiştir.

Her halükarda dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacağı belirtilmiştir. Kanuni dayanağa kavuşturulan bu konu, bugüne kadar Vergi Usul Kanunu’na göre karşılığı olmayan kâr payı rakamının dağıtılmaması gerektiği konusunda müvekkillerimize verdiğimiz hukuki görüşleri teyit etmektedir.

– Tebliğ ile TTK Geçici 13. maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler kâr dağıtımına konu edilemez. TTK’nın 462. maddesinde öngörülen iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında bu sınırlama uygulanmayacaktır. Böylelikle geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin sermayeye ilave edilebilmesi mümkün kılınmıştır.
  • 2019 yılı hesap döneminde (özel hesap dönemini esas alan şirketlerde ise, tamamlanmış olan son hesap döneminde) zarar edilmiş olmasına karşın 17.04.2020 tarihi öncesinde serbest yedek akçelerden kâr payı dağıtım kararı alınmışsa, ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.
  • 17.04.2020 tarihinden önce genel kurulca kâr payı dağıtım kararı alınmasına karşın, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan ve henüz pay sahiplerine yapılmayan ödemeler ile serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmasına rağmen henüz ödenmemiş kısmın, 30.09.2020’ye kadar ertelenmesine ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.
  • Genel kurul tarafından 30.09.2020 tarihinin sonuna kadar yönetim organına kâr payı avansı yetkisi verilmeyeceği tekrar edilmiştir. Önceden genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse de, avans ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Tebliğ Kapsamında TTK Geçici 13. maddedeki Kâr Payı Dağıtımı Sınırlamasına Hangi İstisnalar Getirilmiştir?

Tebliğ ile kâr payı dağıtımı sınırlamasına üç grup istisna getirilmiştir. Söz konusu istisnaların devreye girmesi, Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınmasına bağlı tutulmuştur.

Kâr payı dağıtımı istisnalarına uygun görüş alınması için Ticaret Bakanlığı’na yapılacak tüm başvurularda, genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosu da Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmalıdır.

– 1. Grup İstisna: Belirli devlet desteklerinden yararlanmayan şirketler 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtabilecektir.

Tebliğ’in 5. maddesinin (a) bendi uyarınca, aşağıda sayılan devlet desteklerinden yararlanmayan şirketler, 120.000 Türk Lirası’na kadar kâr payı dağıtmakta serbesttir.

  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek-2. ve geçici 23. maddesi uyarınca COVID-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan aynı kanunun geçici 24. maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam eden şirketler ve
  • 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un geçici 20. maddesi ve ilgili kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunan şirketler.

Şirketlerin yukarıda öngörülen istisna dahilinde 120.000 Türk Lirası ve altındaki kâr payı dağıtımlarını genel kurulda görüşebilmeleri için, şirketlerin belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik edici belgeleri Ticaret Bakanlığı’na sunması zorunludur.

– 2. Grup İstisna: Şirketler, pay sahiplerinin başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun ödenmesi için sınırlamaya tâbi olmadan kâr payı dağıtımı yapabilecektir.

Tebliğ’in 5. maddesinin (b) bendi kapsamında, şirketler dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, pay sahiplerince TTK hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alabileceklerdir.

Şirketlerin bu istisnadan faydalanabilmesi için, dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belgeyi Ticaret Bakanlığı’na sunması zorunludur.

– 3. Grup İstisna: Şirketler, pay sahiplerinin muaccel hale gelen kredi ve proje finansman yükümlülüklerini nakden ifa etmesi şartıyla sınırlamaya tabi olmadan kâr payı dağıtımı yapabilecektir.

Tebliğ’in 5. maddesinin (c) bendi kapsamında şirketler, dağıtımına karar verilen kâr payının, pay sahiplerince imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alabileceklerdir. Bu istisna kapsamında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin kâr payı ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Şirketlerin bu istisnadan faydalanmaları içinse, kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamındaki ifa yükümlülüklerini tevsik edici belgeleri Ticaret Bakanlığı’na sunması zorunludur.

Sonuç

Tebliğ, kâr payı dağıtımı sınırlamasına ilişkin esaslara açıklık getirmiş ve istisnalarını belirlemiştir. Sayılan istisnalar kapsamında kâr payı dağıtımı yapmak isteyen şirketlerin, genel kurulda bu hususu görüşmeden önce, her bir istisna için Tebliğ’de belirtilen belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı’na başvurarak uygun görüş alması gerekmektedir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.