Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19 Salgınının Ekonomik Etkilerini Azaltmak Adına Gayrimenkul ve Turizm Alanında Yeni Önlemler

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Gayrimenkul Hukuku
Genel

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 31080 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de 26 Mart 2020 tarihinde yayımlandı.

Kanun’da Hangi Değişiklikler Yer Alıyor?

COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeyi amaçlayan hükümlere ağırlıklı yer verilen Kanun, bu kapsamda birçok sektörü ilgilendirebilecek düzenlemeler getiriyor. Aşağıda yer verdiğimiz düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmaları ile yürürlüğe girdi.

1. İş Yeri Kira Sözleşmeleri

Bu düzenlemelerden biri iş yeri kiralarına ilişkindir. Değişiklik uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi ile 30 Haziran 2020 tarihi arasında işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır.

Sadece iş yeri kira sözleşmelerini ilgilendiren bu değişiklikle birlikte, kiracının bu süre zarfı içerisinde kira bedelini ödeme yükümlülüğü devam edecek, ancak kira bedelinin “ödenememesi” kira sözleşmesinin feshine ya da kiracının tahliyesine sebep oluşturmayacaktır. Kanun’un lafzından, bu düzenlemenin COVID-19 salgını dolayısıyla yaşanabilecek ödeme imkansızlıkları için öngörüldüğü ve keyfi ödememe hallerinin kapsam dışında bırakılabileceği şeklinde yorumluyoruz. Ancak mahkemelerin ödeyememe durumunu gösterir maddi olguların varlığını uygulamada ne kadar titizlikle irdeleyecekleri veya borçlulara ne kadar ciddi bir ispat yükü yükleyecekleri henüz belirsizliğini korumaktadır.

2. Turizm Bakanlığı Belgeli Turizm Tesisleri

Kanun kapsamında getirilen bir diğer düzenleme de turizm sektörüne ilişkindir. Düzenleme kapsamına, ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli (örneğin Turizm İşletme Belgesi’ne sahip) yatırımcılar ve işletmeciler girmektedir.

Kapsam dâhilindeki yatırımcı ve işletmecilerden 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelenecektir. 30 Haziran 2020 tarihinden sonra bu alacaklar, erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri de yine başvuru şartı aranmaksızın altı ay süre ile ertelenmiştir.

Sonuç

Yapılan değişiklikler ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. COVID-19 salgını dolayısıyla yaşanabilecek nakit akışı problemleri neticesinde, kira ücreti veya tahsis bedeli ödeme borcunu belirli süre ifa edemeyen şirketler açısından sözleşmelerin feshedilmesiyle sonuçlanmasını ve şirketlerin tahliyesini engelleyen değişikliklerdir.