Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Merkez Bankası’nın Uygulama Talimatı: Bankaların Ücret ve Komisyonlarına Netlik Getirildi

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişmeler

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ“) 29 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklere paralel olarak Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Uygulama Talimatı (“Uygulama Talimatı“) da güncellendi. Uygulama Talimatı, Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin bankalar arasında tartışılan bazı hususlara açıklık getiriyor.

Uygulama Talimatının Detayları

  • Bankaların, Tebliğ hükümlerine tabi olmayan yurt dışında kurulu bankalar veya diğer kuruluşlar ile birlikte sağladıkları kredilerde (sendikasyon kredileri gibi), ticari müşteri ile yapılacak sözleşmeye bu banka ve kuruluşlar ile birlikte taraf olunması ve sözleşmede Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında yabancı hukukun uygulanacağının düzenlenmesi halinde söz konusu sözleşmeler kapsamında sunulan ürün ve hizmetler Tebliğ kapsamındaki sınırlamalara tabi olmayacak.
  • Yurt dışında kurulu bulunan banka, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile benzer nitelikteki kuruluşlar, Türk bankaları ile aralarındaki sözleşmede Türk hukukunun uygulanacağının öngörülüp öngörülmediğine bakılmaksızın Tebliğ’e tabi olmayacak.
  • Bilgilendirme formu sadece Tebliğ’in yürürlük tarihinden sonra yapılacak sözleşmeler kapsamında müşterilere verilecek.
  • Bankalar, Tebliğ’in yürürlük tarihinden önceki sözleşmeler kapsamında vadesi gelmiş ve tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş ücretleri Tebliğ sınırlamalarına tabi olmaksızın tahsilat edebilecek. Ancak, Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce imzalanan sözleşmeler kapsamında olmakla birlikte henüz tahakkuk etmemiş tüm ücretler Tebliğ’de yer alan sınırlamalara tabi olacak.
  • Nitelikleri itibarıyla ticari krediler, dış ticaret, nakit yönetimi ve ödeme sistemleri kategorileri arasında yer almayan ürün ve hizmetlerden alınabilecek ücretler serbestçe belirlenebilecek. Dört kategori içinde yer alan bir ürün ve hizmetin bu kategoriler dışında yer alan bir ürün ve hizmet ile birlikte sunulduğu hallerde, söz konusu ürün ve hizmetler arasında koşul ilişkisi bulunmaması ve bu hizmetlerin ayrı sözleşmelerle sunulmaları şartıyla her bir sözleşme Tebliğ hükümleri açısından ayrı ayrı değerlendirilecek.
  • Bankalar birden fazla ürün veya hizmeti bir arada paket halinde sunabilecek. Bu paketler için alınacak ücretler, paket içinde yer alan her bir ürün ve hizmet için bankalarca ilan edilen azami ücretlerin toplamını aşamayacak.

Sonuç

Uygulama Talimatı, bankaların Tebliğ hükümlerini uygularken karşılaşacağı muğlaklıkların giderilmesi açısından Tebliğ ile değerlendirilmesi gereken bir kılavuz niteliğindedir.