Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Katılım Bankaları için Kira Sertifikası İhracı Kolaylaştırıldı

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişme

7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“) 28 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Sermaye Piyasası Kanunu“) yer alan kira sertifikası ihraçlarına ilişkin bazı sınırlamalara istisna getirilerek katılım bankaları tarafından yapılacak kira sertifikası ihraçları kolaylaştırıldı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • Sermaye Piyasası Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca ilgili kira sertifikaları itfa edilinceye kadar varlık kiralama şirketinin portföyünde yer alan varlık ve haklar üzerinde tasarruf edilememekte, söz konusu varlık ve haklar teminat gösterilememekte, haczedilememekte, iflas masasına dâhil edilememekte ve bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilememektedir. Ayrıca ihraççının kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflası hâlinde portföyündeki varlıklardan elde edilen gelirin öncelikle kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılması gerekmektedir.
  • Yukarıda belirtilen sınırlamalar, bankacılık mevzuatı uyarınca ilave ana sermaye ve katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarında aranan nitelikler ile uyumlu olmadığı için bankaların kira sertifikası ihraçlarını zorlaştırmaktaydı.
  • Değişiklik ile birlikte kira sertifikasına konu varlık ve haklar üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlamaları ile kira sertifikasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilemediği hallerde ilgili varlık ve haklardan elden edilen gelirin öncelikle kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılması kuralı katılım bankalarının fon kullanıcısı olduğu ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihraçlarında uygulanmayacak.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki kira sertifikalarına ilişkin kısıtlamalar sebebiyle katılım bankalarının fon kullanıcısı olduğu ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihraçları fiilen mümkün olmamaktaydı. Değişiklik ile birlikte katılım bankalarının bu nitelikte kira sertifikası ihracı yapması mümkün kılındı ve bunun kira sertifikası ihraçlarını daha yaygın hale getirmesi beklenmektedir.

Benzer içerikler