Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (II-31/A.1) Yayımlandı!

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

30 Nisan 2020 tarihli Mevzuat Bültenimizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuoyunun görüşüne sunulan (“SPK“) Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği Taslağı’nı paylaşmıştık.
SPK tarafından hazırlanan değişiklik taslağı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Kanun“) yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen diğer talepler de dikkate alınarak revize edildi ve yeni Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği (“Tebliğ“) 11 Eylül 2020 tarih ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile borçlanma aracı sahipleri kurulunun (“BASK“) yapısı, borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi, BASK toplantılarına ilişkin esaslar ve ihraççıların temerrüdü halinde yapılacak olan işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Tebliğ Ne Anlama Geliyor?

• Tertip BASK: Herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracına ilişkin olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen veya bu belgelere dayanılarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (“MKK“) tanımlanmış faiz, vade, anaparada ve varsa bu belgelerde yer alan diğer asli hüküm ve şartlarda değişiklik yapılabilmesi için toplanacak kurullara “Tertip BASK” adı verilecek.

Tertip BASK, ihraççının yönetim kurulunun veya ilgili tertipteki borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine toplanacak. Tertip BASK’ın karar nisabı ise (izahname veya ihraç belgesinde aksine daha ağır bir nisap öngörülmediyse) her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğu olacak.

Tertip BASK kararları, toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanırsa geçerli olacak.

Söz konusu Tertip BASK kararları, olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de bağlayıcı olacak.

• Genel BASK: Genel BASK, Tertip BASK’ta alınmış olan bir karara katılmayan ve söz konusu Tertip BASK kararının borçlanma aracı sahibi olarak kendileri açısından olumsuz olduğunu düşünen hak sahipleri tarafından çağrılabilecek. Genel BASK’ı toplamak isteyen borçlanma aracı sahiplerinin, ihraççının tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olması yeterli olacak. Ancak Genel BASK’ın, Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulunda onaylanmasından itibaren en geç beş iş günü içinde diğer borçlanma aracı sahipleri tarafından toplantıya çağrılması gerekecek.

İlgili talep üzerine yönetim kurulu Genel BASK’ın toplanması için çağrı yapacak. Bu süreye uyulmazsa Tertip BASK’ta alınan kararlar kesinlik kazanacak.

Ayrıca Genel BASK, Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde toplanacak. Genel BASK, yönetim kurulu tarafından usulüne uygun çağrı yapılmış olmasına rağmen bu süre içerisinde toplanamazsa Tertip BASK kararı yine kesinlik kazanacak.

Genel BASK kararları, toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal değerinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınacak. Bu çoğunluk sağlandığı takdirde tartışılan Tertip BASK kararları yürürlüğe girmeyecek.

Teminatlı menkul kıymetler ve bir teminat içeren borçlanma araçları: Teminatlı menkul kıymetlerin veya herhangi bir teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, bu araçları ilgilendiren konularda yalnız kendilerinin katılacağı ayrı bir Tertip BASK oluşturacaklar.

Bu kişiler kural olarak Genel BASK toplantılarına katılamayacak. Ancak bir kısmi teminat söz konusu ise teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK’a katılma hakkı saklı olacak. Ayrıca, tertipler lehine yeni teminat oluşturulması teminatlı menkul kıymet veya herhangi bir teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahiplerinin mevcut teminatını etkilediği takdirde de bu kişiler Genel BASK’a katılabilecek.

BASK toplantı usulleri: BASK toplantılarının fiziken yapılması esas olacak. Ancak BASK, fiziki toplantı yapılmadan karar metninin elden veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı sahipleri ya da vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilecek.

Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden de BASK’a katılma imkânını sağlamak zorunda olacak. Diğer ihraççılar ise esas sözleşmede hüküm bulunma şartı aranmaksızın BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilecek.

İhraççıların herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma araçları sahiplerinin olumlu oyu ile bir borçlanma araçları sahipleri temsilcisi seçilebilecek ve bu kişi azledilebilecek.

Temsilci, izahnamede veya ihraç belgesinde de belirlenebilecek ve hem gerçek hem de tüzel kişiler temsilci olabilecek. Temsilcinin görevi, ihraççı ile borçlanma aracı sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında araç sahiplerinin menfaatlerini eşit işlem ilkesine göre korumak olacak. Temsilciye yapılacak ödemelere ilişkin hususlar izahname veya ihraç belgesinde belirlenecek.

İhraççının ve ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, ihraççıya BASK toplantılarında oy hakkı sağlamayacak.

İhraççının temerrüdü: İzahname veya ihraç belgesinde, ihraççının borçları ve temerrüt halleri açık bir şekilde tanımlanacak.

İhraççı temerütteyken borçlanma aracının hüküm ve şartlarında değişiklik yapılırsa söz konusu araçlar için başlatılmış olan tüm takipler o gün itibarı ile kendiliğinden duracak, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak.

Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları: Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarına Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Sonuç

Tebliğ, Kanun’a eklenen borçlanma aracı sahipleri kurulu müessesine ilişkin usul ve esasları netleştiriyor. Bu yeni kurum sayesinde yatırımcılar ihraççılar ile gerçekleştirilecek müzakerelerde tek ses olarak hareket edebilecek.