Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Yeni Stopaj Yükümlülüğü

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler, ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın, vergi kesintisi kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Karar Neyi Düzenliyor?

Hatırlayacağınız üzere, 7 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesinde yapılan değişiklik ile, Cumhurbaşkanı, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkili kılınmıştı.

Söz konusu Vergi Usul Kanunu’nun 11. maddesine istinaden yayımlanan Karar’a göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelere uygulanacak stopaj oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında gerçek kişilere yapılacak ödemeler için % 15,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında dar mükellef kurumlara yapılacak ödemeler için %15,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan tam mükellef kurumlara yapılacak ödemeler için %0.

Sonuç

Türkiye’nin taraf olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki ticari kazanç ve işyeri tanımları ile özellikle internet aracılığıyla elde edilen gelirlere ilişkin OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) yorum notları göz önünde bulundurulduğunda söz konusu düzenlemenin yeni tartışma ve ihtilaflara yol açacağı düşünülmektedir.