Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

KDV Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

“7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7104 sayılı Kanun”), 6 Nisan 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu mevzuat bültenimizde 7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nda yapılan en önemli değişikliklere yer verilmiştir.

Değişiklik ne getiriyor?

1. KDV indiriminde yeni düzenlemeler

• KDV Kanunu’nun 29. maddesinde mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan KDV’yi, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını aşmamak şartıyla belgeleri defterlere kaydettikleri dönemde indirebilecekleri düzenlenmiştir. 7104 sayılı Kanun ile yapılan değişikle, söz konusu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılması imkânı getirilmiştir. Bu düzenleme 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girecektir.

• KDV Kanunu’nun 29. maddesinde yapılan bir başka değişiklik ile indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade edilebilmesi imkânı getirilmiştir. Bu düzenleme 6 Nisan 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

• Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin olarak hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması imkânı getirilmiştir. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin bu kapsamda indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerektiği düzenlenmiştir. Bu düzenleme 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girecektir.

2. İndirilemeyecek KDV’de değişiklik

• KDV Kanunu’nun 30. maddesinin (d) fıkrasına göre, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen KDV hariç, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirim

konusu edilmesi mümkün değildir. Söz konusu fıkrada yapılan değişiklik ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin yanı sıra Türkiye’deki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifası nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’nin alıcı tarafından indirilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme 6 Nisan 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3. Fazla ve yersiz ödenen KDV’nin iadesi

• KDV Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan değişiklik ile fazla veya yersiz ödenen KDV’nin iadesi, işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şartına bağlanmıştır. Bu düzenleme 6 Nisan 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4. KDV iadesinde süre sınırı

• KDV Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan değişiklik ile mükelleflerin istisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girecektir.

5. Yeni KDV İstisnaları

• Gümrük Kanunu’nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ihracat istisnası kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme 1 Haziran 2018 itibariyle yürürlüğe girecektir.

• Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yazılı şartlar dâhilinde, adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri istisna kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme 1 Haziran 2018 itibariyle yürürlüğe girecektir.

• KDV Kanunu’nun geçici 20. maddesinde yapılan değişiklik ile teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin münhasıran bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımları şeklindeki teslim ve hizmetler de KDV istisnası kapsamına alınmaktadır. Ayrıca, bu madde kapsamında KDV istisnası tanınan tüm işlemler nedeniyle katlanılan KDV’nin indirim konusu edilebilme imkânı getirilmiştir. Bu düzenleme 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Sonuç

Yatırım, üretim ve ihracatın teşvik edilmesine yönelik gerçekleştirilen yapısal reformların devamı niteliğinde olan bu düzenlemeler ile KDV’nin işletmeler üzerinde finansman yükü oluşturmayan bir yapıya dönüştürülmesi, işlem maliyetlerinin azaltılması, uygulama kolaylığının sağlanması, kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesi amaçlanmakta ve böylece Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Benzer içerikler