Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

İş Yargısında Köklü Değişiklikler: Zorunlu Arabuluculuk

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Son Gelişmeler

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun“), 25 Ekim 2017 tarihine Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu (“Mülga Kanun“) ilga ederek, çeşitli değişiklikleri beraberinde getirmektedir.

Kanun Neler Getirmektedir?

1. Dava Şartı Olarak Arabuluculuk

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, işçi veya işveren alacağı ve tazminatı (yasal kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti vb.) ile işe iade talebiyle açılan davalarda, öncelikle arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale gelmiştir. Ancak, zorunlu arabuluculuk şartı iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında ve bunlara ilişkin rücu davalarında uygulanmayacaktır. Arabulucuya başvurulmadan önce dava açılması halinde dava, dava şartı eksikliği sebebiyle reddedilecektir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu üç hafta içinde sonuçlandırmalıdır. Zorunlu hallerde, bu süre en fazla bir hafta uzatılabilecektir.

Şayet taraflar arabuluculuğun sonunda anlaşmaya varırsa, arabuluculuk toplantılarında üzerinde anlaşılan hususlar hakkında dava açmaları mümkün olmayacaktır. Ancak eğer taraflar arabuluculuğun sonunda bir anlaşmaya varamazlarsa, dava açılabilecektir.

2. Temyiz Edilemeyen Kararlar ve Kanun Yollarında Değişiklikler

Söz konusu değişiklikler neticesinde 25 Ekim 2017 tarihinden itibaren belirli kararlar aleyhine, örneğin, işe iade davalarında verilen kararlar, Yargıtay nezdinde temyiz başvurusunda bulunmak mümkün olmayacak ve bu kararlara karşı yalnızca Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinafa başvurulabilecektir.

Mülga Kanun’da öngörülen sekiz günlük kanun yoluna başvuru süresi yürürlükten kaldırılmış olup, kanun yoluna başvuru süreleri hakkında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen süreler uygulanacaktır.  Netice itibariyle, istinaf yoluna başvurma süresi iki hafta olacak ve bu süre, ilamın taraflara tebliğiyle işlemeye başlayacaktır. Temyize başvuru süresi de iki hafta olacak ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlayacaktır.

3. Zamanaşımı

Kanun, iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla, belirli alacak kalemlerinin zamanaşımı süresini on yıldan beş yıla indirmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki kalemlerin zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir:

  • Yıllık ücretli izin,
  • Kıdem tazminatı,
  • İhbar tazminatı,
  • Kötü niyet tazminatı ve
  • Eşit davranma ilkesine aykırı fesihten doğan tazminat.

Sonuç

Kanun, zorunlu arabuluculuk, temyiz edilemeyen kararlar ve çeşitli işçilik alacakları için daha kısa zamanaşımı süreleri gibi iş mevzuatına ilişkin olarak önemli değişiklikler getirmektedir. Yapılan değişikliklerle iş mahkemelerinin ve en nihayetinde, Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına dair iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Bu değişikliklerin şirketinizi nasıl etkileyeceğine ilişkin sorularınız olması halinde, lütfen bizlerle iletişime geçiniz.

Benzer içerikler