Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Halka Arzlar Kolaylaşıyor

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul“) 31 Temmuz 2017 tarihinde Kotasyon Yönergesi’nde yaptığı değişiklik ile Yıldız Pazar kotasyon şartlarını ciddi anlamda yumuşattı. Bu değişiklikle halka arz sayı ve büyüklüklerinde artış bekleniyor.

Ne Değişti?

Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da kotasyon için, diğer şartların yanı sıra, ilgili şirketin son iki mali yılda kar etmiş olması ve özsermaye/sermaye oranının Yıldız Pazar Grup 1 için 0,75’ten; Grup 2 için ise 1,00’den büyük olması aranıyordu.

Yapılan değişiklik ile bu şartları sağlayamayan şirketlerin, aşağıda şartları sağlamaları durumunda Yıldız Pazar’da kotasyon ve dolayısıyla halka arzlarının yolu açıldı:

  • Son mali yıl ve ilgili ara dönemde faaliyet karının bulunması.
  • Özsermaye/sermaye oranının 0,5’ten büyük olması.
  • Halka arzın sadece ortak satışından oluşmaması (bir başka deyişle, sermaye artışı yoluyla çıkarılacak yeni hisselerin de arza konu edilmesi ve arz gelirinin bir kısmının şirkete gelmesinin sağlanması).
  • Yıldız Pazar’da kotasyon için gerekli diğer şartların (örneğin Grup 1 için toplam piyasa değerinin en az bir milyar Türk Lirası ve arza konu hisselerin piyasa değerinin en az 250 milyon Türk Lirası olması ve Grup 2 için toplam piyasa değerinin en az 400 milyon Türk Lirası olması ve arz edilen hisselerin toplam değerinin en az 100 milyon Türk Lirası olması) sağlanması.
  • Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun şirketin faaliyetlerine, finansman yapısına ve halka arz gelirinin kullanımına ilişkin olarak sunacağı projeksiyonları dikkate alarak, gerekçelerini belirtmek suretiyle payların Yıldız Pazar’da kota alınmasına onay vermesi.

Borsa İstanbul, bu şartları sağlayan şirketin başvurusunu değerlendirerek, ilgili şirketin bu istisnai imkândan yararlanıp yararlanamayacağına karar verecek.

Ayrıca, Borsa İstanbul’un kendisine sunulan projeksiyonları dikkate alarak, nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman ve itfa payları tutarlarını faaliyet karının hesaplanmasında dikkate alabilmesi de mümkün olacak.

Sonuç

Yıldız Pazar kotasyon şartları, bu pazarda kote olacak kadar büyük ve enerji sektörü gibi karlı, fakat yatırım odaklı olunduğu için yüksek oranda borçlu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere borsanın yolunu kapatıyordu.

Özellikle son yıllarda Türk Lirası’ndaki değer kaybı, yabancı para birimlerinde borçlanmış, faaliyetleri ve faaliyet karları güçlü olan şirketlere ciddi anlamda mali yük oluşturuyordu.

Söz konusu değişiklikler ile bu tür şirketlerin mali yükten kurtarılması ve karlı şirketlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu imkân, ilgili şirketlere yeni bir finansman kaynağı sağlayarak, şirketlerin özsermaye finansmanını kolaylaştıracak ve böylelikle, yabancı para borçları başta olmak üzere, şirketlerin finansal borçluluk oranını azaltacak.

Keza, kotasyon şartlarını yumuşatılması, son dönemde gözünü yurt dışında halka arza çeviren büyük şirketlerin Borsa İstanbul’a yönelmelerine aracı olacak.

Benzer içerikler