Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası”nı açıkladı

Hukuk Bültenleri
Enerji,Madencilik & Altyapı
Enerji, Madencilik, Altyapı

Yeni Gelişme

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası (“Rapor“), 19 Ocak 2023 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Raporun Türkçe tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Rapor Neler Getiriyor?

Ekonomik kalkınmanın sağlanması ve 2053 yılı net sıfır karbon emisyonu hedefleri doğrultusunda, hidrojen kullanarak karbon sıfır bir ekonomi modeli oluşturulması amacıyla hazırlanan Rapor ile hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere hidrojenin üretimi, depolanması, dağıtımı, kullanımı gibi önem arz eden birçok konu incelenmiştir. Bunun yanında Rapor’da, çeşitli vizyon önerilerine, politikalara ve mevzuata ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

Vizyon Önerileri ve Politikalar

Rapor’da yeşil hidrojen üretim maliyetini 2035 yılına kadar 2,4 ABD/kgH2‘nin altına ve 2053 yılına kadar 1,2 ABD/kgH2‘nin altına düşürme ve elektrolizörün kurulu güç kapasitesinin 2030’da 2 GW’a, 2035’te 5 GW’a ve 2053’te 70 GW’a ulaşmasını sağlama hedefleri çerçevesinde vizyon önerilerinde bulunulmuştur.

Rapor’da belirlenen hedefler doğrultusunda da mevcut mevzuatın hidrojen açısından gözden geçirilerek uygun hâle getirilmesi, yeşil hidrojen üretiminde ve depolanmasında yerli aksam kullanılmasına yönelik teşvik mekanizmalarının ve sertifika programlarının oluşturulması, yerli ve millî teknolojilerin (elektrolizör, yakıt hücresi vb.) geliştirilerek üretilmesi için Ar-Ge ve Ür-Ge’nin teşvik edilmesi, ticari talep ve yatırımları teşvik etmek için kamu ve özel sektör iş birliklerinin oluşturulması, uluslararası iş birliklerinin gerçekleştirilmesi, tüm sektörlerde yeşil hidrojen kullanımının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, linyit ve organik atıklardan hidrojen ve sentetik gaz üretimi için Ar-Ge çalışmalarının yapılması, yeşil hidrojen üretimini artırmak için yenilenebilir enerjinin üretim ve kullanım payının yükseltilmesi, mevcut doğal gaz hatlarına hidrojen karıştırılmasıyla ısı sektörünün kademeli olarak karbonsuzlaşma dönüşümüne katkı sağlanması, hidrojen depolamada başta bor madeni olmak üzere yerli kaynaklarının kullanılması ve yerli teknolojiler ile ihtiyaç fazlası yeşil hidrojen veya amonyak ihraç edilmesi gibi çeşitli politikalar belirlenmiştir.

Mevzuat

Rapor’da hidrojenin mevzuat açısından mevcut durumu incelenmiş olup, gelecekte nasıl bir mevzuatın düzenlenebileceğine dair tespitler yapılmıştır. Buna göre, hidrojen ekosistemi kurulmasına yönelik ayrı bir hidrojen piyasası kanunu oluşturulabileceği veya hidrojene ilişkin düzenlemelerin enerji mevzuatı kapsamında halihazırda yürürlükte olan kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin içine derç edilebileceği değerlendirilmiştir.

Sonuç

Rapor’da yerli bir yeşil hidrojen piyasasının geliştirilmesi için vizyon önerileri ve politikalar belirlenmiş olup, mevcut mevzuatın hidrojen ile uyumlu hale getirilmesi için tespitlerde bulunulmuştur. Bunun yanında, yeşil hidrojenin üretim, dağıtım, depolama ve son kullanım süreçleri hususunda uluslararası standartlarla uyumlu teknik standartların geliştirilmesi için yol haritası belirlenmiş ve çeşitli analizler yapılmıştır. Sonuç olarak, genel bir strateji çizen ve yol haritasını belirleyen Rapor, hidrojen piyasasının oluşturulmasında önemli bir kılavuz niteliği taşımaktadır.