Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Gümrük Mevzuatında Önemli Gelişmeler

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Vergi
Genel

                 Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) 30 Aralık 2021 tarihinde, Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yaptı ve AB-Ortak Transit Ülkeleri (“OTÜ“) Komitesi’nin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’de (“Sözleşme“) değişiklik yapılmasına ilişkin kararı onaylandı. Ayrıca, 31 Aralık 2021 tarihinde yeni ithalat tebliğleri yayımlanarak İthalat Rejimi Kararı’nda ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da önemli değişiklikler yapıldı.

Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler Neler Getiriyor?

 • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni Gelişme

Yönetmelik kapsamında (i) gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması, (ii) ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın teslim alınması ve (iii) havayolu taşıt motorlarının geçici ithalatına ilişkin hususlar düzenlendi. Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yönetmelik değişiklikleri uyarınca havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin izin Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ve işleticinin elektronik olarak tuttuğu veriler doğrultusunda verilebilecek.

İlaveten, yönetmelik uyarınca laboratuvar tahliline gönderilmesi gereken eşya yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilebilecek. Tahlil sonucu, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun özet beyan, fatura veya diğer idari veya ticari belgelerden anlaşılabilmesi şartıyla rejim beyanında kullanılabilecek. Böyle bir durumda eşya, beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.

Yapılan değişiklikle ayrıca, geçici ithal edilen ve ticari kullanıma mahsus olan havayolu taşıtlarına ait motorların, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabileceği düzenlendi.

İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce teslim edilmesine ilişkin izin; katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde verilebilecektir.

 • Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’de değişiklik

Yeni Gelişme

OTÜ Komitesi’nin Sözleşme’de değişiklik yapılmasına ilişkin 1 Haziran 2021 tarihinde aldığı kararı kapsamında gümrük borcunun tahsilatının devredilmesi, teminat ve teminattan vazgeçme sertifikalarının geçerlilik süresi uzatıldı ve Kuzey İrlanda ile Birleşik Krallık nezdinde ayrıma ilişkin düzenlemeler getirildi. Sözleşme değişikliğine ilişkin metne buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Değişiklikler uyarınca, bir ülkenin gümrük idaresi, mevzuatta gösterilen süre içinde ortak transit işlemi ile ilgili borcu doğuran olayların kendi sınırları içinde gerçekleştiğine yönelik kanıt elde etmesi halinde hareket ülkesinin gümrük idaresine tahsilatı başlatma sorumluluğunu devretmesi için talepte bulunacaktır. Talebi alan idare tahsilat sorumluluğunun devrine ilişkin cevabı 28 gün içinde verecektir.
İlaveten, kapsamlı teminat sertifikaları ve teminattan vazgeçme sertifikalarının geçerlilik süresi 2 yıldan 5 yıla uzatılmıştır ve bu süre 5 yılı aşmayan bir süre için bir kez uzatılabilecektir. Teminat gümrük idaresi; sertifikanın geçerlilik süresi içinde değişiklikler sebebiyle okunamaz hale gelmesi ve hareket gümrük idaresinin reddedebileceğine dair bilgi alırsa sertifikayı hükümsüz hale getirerek yenisini düzenleyecektir.

 • İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

İthalat Rejimi Kararında (“Karar“) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5052) ile belirli mallara ilişkin ek mali yükümlülükler düzenlenmiş ve gümrük vergisi askıya alınan sanayi ürünlerinde gözden geçirme tarihleri ile indirimli gümrük vergisinden faydalanacak ürünlerin listesi güncellenmiştir. Değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, 1 Ocak 2021 tarihinde gümrük vergisi artan eşyalara Karar’ın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının uygulanması için taşıma belgesi düzenlenerek yükleme yapılması tarihi 1 Ocak 2022’ye ve gümrük beyannamesinin tescili tarihi 28 Şubat 2022’ye uzatılmıştır.

Son olarak, dahilde işleme rejimi kapsamında, telafi edici verginin hesaplanmasında ithalat rejiminde uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi’ndeki en düşük gümrük vergisi oranından düşük olanın uygulanacağı Avrupa Birliği’ne yapılmış olan ihracat tarihleri 1 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2020 olarak değiştirilmiştir.

 • İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5053) ile çeşitli ürünler için uygulanan gümrük vergisi oranları değiştirilmiştir. Değişikliklere buradan ulaşabilirsiniz.

 • 2022 yılı için yayımlanan tebliğler

Yeni Gelişme

Bakanlık tarafından belirli ürünlerin ithalatı ve ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve 1 Ocak 2022’de yürürlüğe giren yeni tebliğler yayımlandı. Tebliğler tüketici ürünleri, araçlar, kimyasal maddeler, tıbbi cihazlar ve telsiz ekipmanları gibi pek çok ürünün ithalatında ilgili mevzuata uygunluğun denetimine ilişkin düzenlemeler getiriyor. Bu doğrultuda Tebliğler kapsamında, söz konusu ürünlerin ithalatında uyulması gereken usuller ve insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ithalatçının ürün güvenliğine ilişkin yükümlülükler belirleniyor.

Tebliğler uyarınca ithalatçılar, ithal ettikleri ürünlere ilişkin ilgili tebliğde yer alan şartlara uygun hareket etmekle, gümrük idarelerine veya kullanıcılara ilgili bildirimleri yapmakla ve ürünlerin ilgili mevzuatlara uygun ve güvenli olmasını temin etmekle sorumlu tutulmuştur. Tebliğlere aykırı hareket edenler için ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır.

Ne Değişecek?

31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan başlıca ithalat tebliğleri aşağıdaki gibidir:

 • Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/2). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/3). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/5). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/6). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/7). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/8). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/12). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/13). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/15). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/17). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/19). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2022/20). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2022/21). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/8). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/9). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/10). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/11). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/13). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/15). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.
 • Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25). Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sonuç

Gümrük Yönetmeliği’nde, Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’de, İthalat Rejimi Kararı’nda ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar’da kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. İthalatçılar, üreticiler ve diğer tüm paydaşlar gümrük alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelidir.