Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Yargıtay’dan Rekabet Yasağı Sözleşmelerine İlişkin İçtihat Değişikliği

Hukuk Bültenleri
İş Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (“9. Hukuk Dairesi“) 2021/3076 E. ve 2021/9789 K. sayılı kararı ile, iş ilişkisi sona erdikten sonraki rekabet yasağının ihlali sebebiyle talep edilebilecek cezai şart ve tazminata ilişkin davalarda görevli mahkemelerin iş mahkemeleri olduğuna karar vermiştir. 9. Hukuk Dairesi böylelikle bu konudaki yerleşik içtihadını değiştirmiştir.

Yargıtay Kararı Ne Diyor?

(6102 sayılı) Türk Ticaret Kanunu’nda iş ilişkisi sona erdikten sonraki rekabet yasağına ilişkin davaların ticari dava olduğu öngörülmüş ise de, 9. Hukuk Dairesi Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinin bu konuda ayrıksı düzenlemeleri saklı tuttuğunu belirtmiştir. Söz konusu madde “Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir” hükmünü amirdir.

Çalışanların haklarını daha kolay bir şekilde almasını teminen özel bir kanun olan (7036 sayılı) İş Mahkemeleri Kanunu’nun çıkarıldığını belirten 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesinde işveren ile çalışan arasında iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları çözme görevinin iş mahkemelerinde olduğunun düzenlendiğini de vurgulamıştır. 9. Hukuk Dairesi, İş Mahkemeleri Kanunu’ndaki bu hükmün Türk Ticaret Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan “aksine hüküm bulunmadıkça” ifadesinin karşılığını oluşturduğunu belirtmiştir.

Sonuç olarak 9. Hukuk Dairesi, iş ilişkisi sona erdikten sonraki rekabet yasağına ilişkin sözleşmenin ihlali sebebiyle cezai şart ve tazminat talebiyle açılan davaların iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar olduğuna; dolayısıyla bu konuda daha önceden vermiş olduğu ve söz konusu davaların ticari dava olduğunun belirtildiği kararlardan dönülmesi gerektiğine ve iş mahkemelerinin görevli olduğuna hükmetmiştir.

Sonuç

9. Hukuk Dairesi’nin önceki kararlarında iş ilişkisi sona erdikten sonraki rekabet yasağı sözleşmelerine ilişkin cezai şart ve tazminat davalarının ticari dava olduğu belirtilmiş ise de 9. Hukuk Dairesi söz konusu kararlarından dönerek görevli mahkemelerin iş mahkemeleri olduğuna hükmetmiştir. İşverenlerin, 9. Hukuk Dairesi’nin bu içtihat değişikliğinden sonra konu hakkında vereceği kararları yakından takip etmelerini tavsiye ederiz.