Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Kıdemli Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

BDDK’dan Sorunlu Alacaklarla İlgili Yeni Adımlar

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Finansal Kurumlar

Yeni Gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“), diğer konuların yanında, sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin düzenlemeler yapmak amacıyla, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te (“Kredi İşlemleri Yönetmeliği“) 8 Temmuz 2021 tarihinde yeni değişiklikler (“Değişiklik“) yaptı.

Değişiklik Ne Getiriyor?

Sorunlu Alacakların Çözümlenmesi

Değişiklik ile temel olarak, Kredi İşlemleri Yönetmeliği’nin kapsamına “sorunlu alacakların çözümlenmesi” kurumu dahil edildi.

Bankalar, sorunlu alacak çözümlenmesi kapsamında, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yeniden yapılandırılmış ve donuk alacak olarak kabul edilen alacakların yönetim ve azaltım faaliyetlerini yürütecek.

Bankaların yönetim kurulları sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin politikaların oluşturulması, bunların uygulanması ve izlenmesini sağlamak ile gerekli adımları atmakla yükümlü olacak.

Sorunlu Alacakların Çözümlenmesi ile ilgili Strateji Oluşturulması ve Çözümleme Birimlerinin Kurulması

Süreç kapsamında brüt donuk alacak tutarının, sektörün toplam brüt donuk alacak tutarına oranı binde beş (‰5) veya üzerinde olan (“Eşik“) bankalar, sorunlu alacakların yönetimi ve makul bir süre içinde azaltılması amacıyla sorunlu alacak stratejisi ve çözümleme birimleri oluşturacak. Söz konusu oranın hesaplanmasında, bir önceki yıl sonu verisi kullanılacak.

Eşiğin altında olsa dahi, belirli bir coğrafi bölgede, belirli bir sektöre ya da ilişkili müşterilere kullandırılan kredilerden oluşan bir portföyün bankaların donuk alacakları içinde önemli bir payının olması durumunda BDDK bankalardan sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimlerinin kurulmasını isteyebilecek.

BDDK, denetimleri kapsamında kredi riskine işaret eden durumların tespiti halinde ilgili bankalardan sorunlu alacak stratejisi oluşturmasını ve çözümleme birimleri kurulmasını isteyebilecek.

Çözümleme Birimleri

Sorunlu alacak stratejisi kapsamında, sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin faaliyetleri çözümleme birimleri yürütecek.

Olası çıkar çatılmasının önüne geçilmesi amacıyla oluşturulacak çözümleme birimleri kredi tahsis birimlerinden bağımsız olacak.

Bankalar çözümleme birimlerini 31 Aralık 2021 tarihine kadar kuracaklar. BDDK bu süreyi altı aya kadar uzatabilecek.

Sorunlu Alacak Stratejisi ve Operasyonel Plan

Hazırlanacak sorunlu alacak stratejisi, üç yıllık bir zaman dilimini öngörecek ve asgari olarak  sorunlu alacakların çözümlenmesi ve alacaklardan dolayı edinilen varlıkların yönetilmesine ilişkin takvime bağlı niceliksel hedefler ve bu hedeflere yönelik bir operasyonel plan içerecek.

Bankalar her yıl alacak stratejisindeki hedeflerine ilişkin bir öz değerlendirme yaparak sonuçlarını yönetim kuruluna bildirecek.

Sorunlu alacak stratejileri ile operasyonel planlar yönetim kurullarınca onaylanıp her yılın Eylül ayının sonuna kadar BDDK’ya gönderilecek.

Sorunlu alacak stratejilerini ve operasyonel planlarını ilk kez hazırlayacak bankalar, bunları 31 Aralık 2021 tarihine kadar BDDK’ya sunacaklar. BDDK bu süreyi altı aya kadar uzatabilecek.

Sonuç

Değişiklik ile BDDK, sorunlu alacakların makul süre içinde çözümlenmesine ilişkin bankaların somut adımlar atmasını teşvik ediyor.