Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :
Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Mevzuatında Değişiklik Yapıldı

Hukuk Bültenleri
Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon
Genel

     Artık bültenlerimizi sesli olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Yeni Gelişme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK“) 2021/DK-YED/80 sayılı kararı (“Karar“) ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yetkilendirme Başvurusu Şartlarına ve Sürelerine İlişkin Düzenlemeler yayımlandı. Yönetmelik 1 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, yetkilendirme başvuru şartlarının ve işletmeci yükümlülüklerinin kapsamı, yetkilendirme süreleri ve yeterlik kontrol periyotları, işletmecilerdeki dolaylı kontrol değişikleri, hizmet sunmayan işletmecilerin yetkilendirme iptali süreci de dahil olmak üzere pek çok konuda değişikliğe ve yeniliğe gidildi.

BTK, Karar kapsamında Yönetmelik değişikliğine ek olarak elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirmeye ilişkin olarak aşağıdaki belgeleri yayımladı:

  • Bildirim Formu Taslağı
  • Kullanım Hakkı Başvuru Formu Taslağı
  • Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri

Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yetkilendirme Başvuru Şartları

Yetkilendirme başvurusunda bulunacak şirketin (i) hisselerinden en az %10’una sahip gerçek kişi ortaklar; (ii) tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişiler ve (iii) şirket hisselerinden en az %10’una sahip tüzel kişi ortakların hisselerinin en az %10’una sahip gerçek kişi ortaklar tarafından hüküm giyilmemiş olması gereken suçlara ilişkin liste genişletilmiştir. Yasak listesine, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen tefecilik, devletin güvenliğine karşı suçlar ve anayasal düzene karşı suçlar ile Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmeksizin elektronik haberleşme hizmeti verilmesine ilişkin suçlar eklenmiştir.

Ek olarak, başvuran şirketin ya da şirket ortaklarının veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili kişilerinin haklarında BTK tarafından yetkilendirilmeksizin elektronik haberleşme hizmeti sunmaya ilişkin adli süreç başlatılmamış olması gerekmektedir.

Değişiklikler kapsamında, yetkilendirme başvurusunda bulunmak için, son 3 yıl içerisinde başvuran şirketin ya da şirket hisselerinin en az %10’una sahip ortakların, yönetim kurulu üyelerinin veya tüzel kişiliği idareye yetkili kişiler tarafından kurulmuş şirketlerin mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesinin iptal edilmemiş olması ve herhangi bir zamanda mevzuata aykırılıktan dolayı yetkilendirmesi iptal edilmiş şirkete ilişkin ilgili fesih/iptal sebeplerinin ortadan kalkmış bulunması gerekmektedir.

Karar kapsamında, Bildirim Formu ile Kullanım Hakkı Başvuru Formları’nda birtakım değişikliklere gidilerek, BTK’ya sunulması gereken bilgi ve belgelerin sayısı artırılmıştır. Halihazırda yetkilendirilmiş işletmeciler bu formları, 31 Aralık 2023 tarihine kadar BTK’ya sunmak zorundadır; aksi halde yetkilendirmeleri iptal edilecektir.

Son olarak, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren son 3 yıldır aktif olarak faaliyet göstermeyen işletmecilerin yetkilendirmeleri BTK tarafından iptal edilecektir. “Faaliyet gösterme” unsuru değerlendirilirken işletmecinin abone sayısı ve net satış miktarı gibi çeşitli kriterler dikkate alınacaktır.

İşletmecinin Yükümlülükleri

Önemli bir yenilik olarak, herhangi bir yetkilendirme sınıfına tabi olmaksızın tüm işletmeciler %10’a kadar olan hisse hareketlerine ilişkin BTK’yı bir ay içerisinde bilgilendirmekle yükümlüdür. İşletmecinin kontrol unsurunda değişikliğe sebep olan her tür hisse devri için ise BTK’nın izni aranmaktadır. Bu kapsamda, işletmecide kontrol değişikliğine sebep olmayacak dolaylı hisse hareketlerinin bildirimi zorunlu değildir.

Yapılan değişiklik uyarınca mevzuata aykırılık nedeniyle yetkilendirme iptali işleminin, işletmecinin abonelerini mağdur edecek olması halinde BTK iptal kararının uygulanmasını 3 aya kadar erteleyebilecektir.

İlaveten, idari ücretin ve kullanım hakkı ücretinin ödenmesi ile acentelik ile diğer iş modelleri gibi konularda da yenilikler getirilmiştir.

Yetkilendirme, Yenileme Süreleri ve Yeterlik Kontrollerine İlişkin Düzenlemeler

Önemli bir yenilik olarak, bildirim ve sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen işletmeciler bakımından Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Sürelerine ilişkin belge içeriğinde birtakım düzenlemeler yapılarak, yetkilendirme ve yenileme süreleri ile yetkilendirme yeterlik kontrollerine ilişkin düzenlemeler ve farklı eşikler getirilmiştir.

Bildirim kapsamında yetkilendirilmiş işletmeciler için belirli yeterlik kontrol periyotları; sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen işletmeciler için ise belirli yetkilendirme yenileme süreleri öngörülmüştür. Herhangi bir yenileme süresi veya kontrol periyoduna ilişkin kriterleri sağlayamayan işletmecilerin yetkilendirmelerini iptal edilecektir. Söz konusu kriterler aşağıdaki gibidir:

  • Belirlenen personel sayısı ve niteliklerinin sağlanması,
  • Belirlenen abone sayısı veya net satış performansının sağlanması,
  • Hizmetlerin aktif şekilde sunulması,
  • Yetkilendirme mevzuatının ilgili maddelerinin mükerrer şekilde ihlal edilmemiş olması.

Halihazırda yalnızca bildirim kapsamında yetkilendirilmiş işletmecilerin ilk yetkilendirme yeterlik kontrol periyodu başlangıcı 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

Halihazırda sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerin yetkilendirme sürelerinin sona erme tarihi ise, mevcut yetkilendirmelerinden en ileri tarihli yetkilendirme süresinin sona erme tarihi olarak belirlenmiştir. Bu tarih, 31 Aralık 2023 tarihinden önceki bir tarihe denk geliyorsa sürenin sona erme tarihi 31 Aralık 2023 olarak kabul edilecektir. Söz konusu işletmecilerden bildirim kapsamında da yetkilendirmeye sahip olanların yeterlik kontrolü periyodu başlangıç tarihi, kullanım hakkı kapsamında yetkilendirme süresi sona erme tarihiyle aynı tarih olacaktır.

Ek olarak, işletmecilerin en az bir lisans düzeyinde öğrenim görmüş personelinin ve BTK’nın belirleyebileceği görev, nitelik ve sayıdaki personelinin, BTK ya da belirlediği kuruluş tarafından sertifikalandırılmasını öngörülmüştür.

Sonuç

Karar kapsamında değiştirilen elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilme mevzuatı oldukça önemli düzenlemeler içermektedir. İlgili düzenlemelere uyum sağlanmaması, yetkilendirme iptali dahil olmak üzere birtakım yaptırımlara neden olabileceği için, işletmecilerin düzenlemelere belirlenen tarihler çerçevesinde uyum sağlaması önerilmektedir.