Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Türkiye Kalkınma Bankası’nın Yapısı Büyük Ölçüde Değişiyor

Hukuk Bültenleri
Bankacılık ve Finans
Genel

Yeni Gelişmeler

7147 sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun (“Kanun”) 24 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ne getiriyor?

  • 1999 tarihinde kurulan Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi (“Banka“) unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyetlerine devam edecek.
  • Kanun’la, Banka’nın, Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama esaslı kredi işlemleri dâhil tüm kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirebilmesi amaçlanıyor.
  • Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kalkınma planı, programı ve stratejik planlar doğrultusunda görevlendirilebilecek. Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.
  • Banka personeli 4857 sayılı İş Kanunu (“İş Kanunu“) hükümlerine göre iş sözleşmesi ile istihdam edilecek. Hâlihazırda görev yapmakta olan ve kamu görevlisi sayılan personelden İş Kanunu’na tabi olarak çalışmak istemeyenler ise yapılacak ilk genel kurul tarihini takip eden 90 gün içinde Banka’ya bildirimde bulunursa, başka bir kamu kurumuna atanacak.
  • Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu (“Fon“), Banka tarafından hazırlanan iç tüzüğün tescil edilmesiyle süresiz olarak kurulmuş olacak. Fon’un yapısı, çalışma usul ve esasları, kurulacak alt fonları gibi hususlar iç tüzükte belirlenecek. Fon’un idari, mali ve operasyonel işleri ise Banka tarafından yürütülecek.
  • Fon ve bünyesindeki alt fonlar (i) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na ve ilgili ikincil mevzuata tabi olmayacak, (ii) iş ve işlemleri için herhangi bir harç ve faaliyetleri kapsamında düzenlenen belgeler için damga vergisi ödemeyecek ve (iii) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.
  • Fon tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların denetimi Sayıştay tarafından hazırlanan raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması suretiyle yapılacak.
  • Banka, kredilerin sınıflandırılması, takibi, karşılık oranları ve teminatlara ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara tabi olmayacak ve Banka’nın tabi olduğu usul ve esaslar Banka’nın yönetim kurulu tarafında belirlenecek.
  • Banka (i) rehin işlemleri dâhil kullandırdığı kredilere ilişkin belgeler için damga vergisi, noter ve tapu harcı ödemeyecek, (ii) amaçları doğrultusunda veya açtığı kredilere ilişkin taşınmaz işlemleri, girdiği ihalelere ilişkin işlemler, tahvil ihracı dâhil yurtdışından temin ettiği kredilere ilişkin işlemler için çeşitli vergileri ödemeyecek ve (iii) hiçbir ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması taleplerinde teminat göstermek zorunda olmayacak.

Sonuç

Kanun’la birlikte, Banka kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyetine devam edecek ve bu kapsamda bir Fon kuracak. Söz konusu yapısal değişikliklerle, Banka’nın daha esnek bir yapıya kavuşması ve Türk ekonomisinde daha etkin bir rol oynaması planlanıyor.