Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Yenilikler: Teminat Yöneticisi, Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu, Proje Tahvilleri – 25 Şubat 2020

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapan kanun 25 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Ne Değişecek?

Yeni Müesseseler: Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu, Teminat Yöneticisi ve Proje Finansmanı

  • Borçlanma aracı sahipleri kurulu müessesesi oluşturuldu. Böylelikle yatırımcıların toplu bir şekilde hareket edebilmesi, borçlanma aracı sahiplerini temsil etmek üzere temsilci atanabilmesi ve borçlanma araçlarının ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliği için farklı imkanlar getirildi.
  • Yurt dışında sermaye piyasalarında geniş bir uygulama alanı bulan “Teminat Yöneticisi” müessesesi Türk sermaye piyasası hukukuna kazandırıldı.
  • Değişiklikler, proje finansmanı tekniğini tanımlayarak, proje finansman fonu ve projeye dayalı menkul kıymet müesseselerini oluşturmakta ve proje finansman fonunun kurucusunun ve fon kullanıcısının riskinden bağımsız olarak projelere yatırım yapılabilmesini sağlamaktadır.

Kitle fonlamasının kapsamının genişletilmesi

  • Değişiklikler ile ortaklığa dayalı kitle fonlaması faaliyetlerine, borçlanmaya dayalı faaliyetler eklenmiştir.

Önemli nitelikte işlemler ve ayrılma hakkı kapsamının daraltılması

  • Değişiklikler ile önemli nitelikte sayılan işlemlerin kapsamı; sona erme, mal varlığının tümünün veya önemli bir bölümünün devri veya bunlar üzerinde bir ayni hak tesis edilmesi veya bunların kiralanması, faaliyet konusunun tümüyle veya önemli ölçüde değiştirilmesi ve borsa kotundan çıkış yapmasına ilişkin işlemler çıkarılarak, daraltılmıştır.
  • Halka açık ortaklıklardan ayrılma hakkının kullanılması halinde, ortaklığın satın almakla yükümlü olduğu payların fiyatının belirlenmesine ilişkin olarak otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama esası terk edilmiştir. Bunun yerine, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenecek esaslara göre adil bir bedelin esas alınması ve SPK’ya, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisinin tanınması sağlanmıştır.

Pay alım teklifi lehtarlarının kapsamının daraltılması

  • Pay alım teklifi zorunluluğunun, yalnızca payın ya da oy hakkının iktisabına ilişkin bilginin kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan yatırımcılara tanınması kararlaştırılarak, gerçekleşen devir tarihi ile pay alım teklifinde bulunma tarihi arasında pay sahibi olanların bu imkandan yararlanmasının önü kapatılmıştır.

Sonuç

Değişiklikler, evrensel müesseseleri hukukumuza katmış, fonların kullanımı ve yapısını güçlendirmiş ve Türk sermaye piyasası hukukunu daha modern bir yapı haline getirmiştir.

Benzer içerikler