Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Çeşitli Ticari İşletmelere “Turizm Payı” Ödeme Yükümlülüğü Getirildi

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

15 Temmuz 2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7138 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun (“Kanun“) ile tüzel kişiliği haiz, Kanun’da belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (“Ajans“) kurulmuştur.

Ajans’ın gelirleri arasında aşağıda detaylarını açıkladığımız “turizm payı” yer alacaktır.

Kanun Neyi Düzenliyor?

Kanun’da Ajans’ın başlıca faaliyetleri (i) Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirme ve tanıtım faaliyetleri yürütme; (ii) Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunma; (iii) Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmaları yapma; ve (iv) Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütme olarak öngörülmüştür.

Kanun’un 6. maddesi uyarınca, Ajans’ın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere çeşitli işletmelerden turizm payı alınacaktır.

Turizm Payı Ödemekle Yükümlü Olanlar ve Oranları:

Turizm payı aşağıda sayılan ticari işletmelerden aşağıdaki oranlarda alınacaktır:

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan (“Bakanlık“) belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
  • Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi buçuk,
  • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
  • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk,
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki.

Turizm payı, bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanır.

Beyan ve Ödeme

Turizm payı, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine (gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi dairesine) beyan edilir.

Ödeme ise beyanname verilen ayın  yirmi altıncı günü akşamına kadar yapılacaktır.

Tahsil edilen turizm payının yüzde beşi, genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan sonra kalan kısmı emanet hesabına alınır ve en geç takip eden ayın yirminci günü Ajans’ın banka hesabına aktarılır.

Turizm Payının Gider Kaydı

Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Yürürlük

Kanun’un turizm payı dışındaki hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun’un turizm payına ilişkin 6. maddesi ise 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Benzer içerikler