Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişme

29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar“) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir.

Karar Neyi Düzenliyor?

Söz konusu madde uyarınca amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanacağı hükme bağlanmış ve Cumhurbaşkanı gecikme zammı oranını belirli oranlarda indirmeye ve artırmaya yetkili kılınmıştır.

Cumhurbaşkanı ilgili maddede kendisine verilen yetkiye dayanarak, hali hazırda aylık %2 olarak uygulanan gecikme zammı oranını bu Karar ile 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık % 2,5 olarak yeniden belirlemiştir.

Bu belirleme sonrasında, Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesi uyarınca vergi alacakları için geçerli olan gecikme faizi oranı da aylık % 2,5 olarak uygulanacaktır.