Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

SPK Menkul Kıymetleştirme ile Alternatif Finansman Sağlanmasını Kolaylaştırdı

Hukuk Bültenleri
Sermaye Piyasası Hukuku
Genel

Yeni Gelişme

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (“VİDMK Tebliği”) ve III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde (“TMK Tebliği”) değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler 11 Kasım 2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Ne Getiriyor?

  • VİDMK Tebliği’nde yapılan değişiklik uyarınca banka, ipotekli finansman kuruluşu (“İFK”) ve geniş yetkili aracı kurum tarafından kurulan fonlar, bankalar ve İFK tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetleri (“TMK”) satın almak suretiyle varlığa dayalı menkul kıymet (“VDMK”) ihraç edebilecek. Böylelikle, TMK’ların, varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarında varlık olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin tartışma sonlandırılmış oldu.
  • VDMK ihraçlarında banka veya İFK tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş TMK’ların da fon portföyüne dâhil edilebileceği kabul edildi. Ayrıca, bu tür TMK’ların fona devrinde devir sözleşmesi yapılması şartı aranmayacak.
  • Fonlara varlıklarını devreden birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda, SPK tarafından belirlenen VİDMK ihraç tavanı, (i) fon kurucusunun aktif toplamının iki katını veya (ii) her bir kaynak kuruluşun devrettiği varlıklarla orantılı olarak dikkate alınacak aktif toplamlarının iki katını aşamayacak.
  • İlgili kıymetin türü ve işlemin tipine göre ISIN kodu, ihraç tarihi ve ihraç değerine ilişkin bilgiler muhasebe kayıtlarında yer alacak.
  • İhraç tavanı kapsamında veya İFK tarafından fon kurulmaksızın ihraç edilen VİDMK tamamen itfa edilmedikçe,  yeni ihraç tavanı için başvuru yapılamayacak.
  • Kaynak kuruluş veya kurucuların risk tutma yükümlülüğünde de değişiklik yapıldı. Buna göre, birden fazla kaynak kuruluş olması halinde, her bir kaynak kuruluş için devrettiği varlıkla ilişkilendirilen tertiple sınırlı olarak risk tutma yükümlülüğü söz konusu olacak.
  • TMK Tebliği’nde yapılan değişiklik uyarınca, daha önce ipotek teminatlı menkul kıymet ihraçlarında, konut finansmanından kaynaklanan kredi ve alacakların, kredi ve alacağın teminatının değerinin %75’ini aşan kısmı dikkate alınmazken, bu oran artık %80 olarak uygulanacak.
  • Her iki tebliğde de SPK ücretlerine ilişkin değişiklik yapıldı. Değişiklik öncesinde, SPK ücreti hesaplanırken, VİDMK veya TMK’nın vadesine göre %0,05 ila %0,2 arasında değişen oranlar uygulanıyordu. Bununla birlikte, değişiklik uyarınca, 31 Aralık 2019’a kadar gerçekleştirilecek bu tür menkul kıymet ihraçlarında söz konusu oranların %0 olarak uygulanacağı belirtilerek bir istisna öngörüldü.

Sonuç

Yapılan bu değişiklikler ile hem VİDMK hem de TMK ihraçlarında çeşitli kolaylıklar sağlanarak, menkul kıymetleştirme daha avantajlı ve kolay hale getiriliyor. Böylece bankaların menkul kıymetleştirme ile likit olmayan varlıklarını bilançolarından çıkarması ve son dönemde olumsuz etkilenmiş banka bilançolarının rahatlatılması hedefleniyor.

Benzer içerikler