Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

7256 Sayılı Kanun’un Vergiyi İlgilendiren Düzenlemeleri

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Yeni Gelişmeler

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7256 sayılı Kanun“) ile vergiyi ilgilendiren birçok hususta çeşitli değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerden önemli bulduklarımıza ilişkin özet bilgiler bu duyurumuzun konusunu oluşturmaktadır.

7256 sayılı Kanun ile Ne Gibi Değişiklikler Yapıldı?

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (“GVK“) 94. maddesinde yapılan değişiklikle tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarını,
  1. Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri hâlinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
  2. İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları hâlinde iktisap bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,
  3. İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları hâlinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık sürenin son günü

itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yapılacak. Bu kapsamda tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemeyecek.

  • GVK’nın menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin Geçici 67. maddesinde yapılan değişiklikle döviz, kıymetli madenler ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmeler de sermaye piyasası aracı tanımına dâhil edildi ve 31.12.2020’de sona eren maddenin uygulama süresi 31.12.2025’e uzatıldı.
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinde yapılan değişiklikle paylarının en az %20’si ilk defa işlem görmek üzere Borsa İstanbul Pay Piyasasında halka arz edilen kurumların kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranının, payların halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi için 2 puan indirimli olarak uygulanması sağlandı. Ancak, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamayacak.
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17. maddesinde yapılan değişiklikle dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilen malların üretiminde kullanılacak maddelere yönelik tecil-terkin uygulanmasının süresi 31.12.2020’den 31.12.2025 tarihine uzatıldı.
  • Konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1.1.2022 tarihine ertelendi.

Sonuç

7256 sayılı Kanun ile birlikte vergi kanunlarında bazı değişiklikler öngören önemli düzenlemeler hayata geçti. Bu düzenlemelerden, özellikle şirketlerin kendi paylarını iktisabına yönelik stopaj vergisi yükümlülüğünün uygulamada tereddütlere yol açabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, Gelir İdaresi’nin bu konuda yayımlanacağı genel tebliğ düzenlemesi önem arz ediyor.

Benzer içerikler