Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Vergi Mevzuatında Yapılan Önemli Değişiklikler

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile birlikte vergi mevzuatında iki önemli değişiklik yapıldı. Anılan değişikliklerden ilki, gecikme zammı oranının aylık %2,5’e; tecil faizi oranının ise yıllık %24’e yükseltilmesi. Diğer bir değişiklik ise Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışanlara sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin. Bahse konu gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenen oran, 31.12.2023 tarihine kadar %50’den %75’e yükseltildi.

Yeni Gelişmeler

21.07.2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’n 51/1. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı, aylık %1,6’dan %2,5’a yükseltildi. Ayrıca, 6 Sıra No’lu Tahsilat Genel Tebliği (“Tahsilat Genel Tebliği“) ile yıllık %15 olarak uygulanan tecil faizi oranı ise %24’e yükseltildi.

Öte yandan, 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, 31.12.2023 tarihine kadar %50’den %75’e yükseltildi.

Değişiklikler Neler Getiriyor?

i. Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Yükseltildi.

5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %1,6 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık %2,5’a yükseltildi.

Ayrıca, gecikme faizi ve pişmanlık zammı gibi bazı faiz ve oranların düzenlendiği kanunlarda gecikme zammına atıf bulunması sebebiyle söz konusu zam ve oranlar için de %2,5 oranı uygulama alanı bulacak.

Öte yandan, Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık %15 olarak uygulanan tecil faizi oranı, anılan Tebliğ’in yayım tarihi olan 21.07.2022 tarihinden itibaren uygulanma üzere yıllık %24’e yükseltildi.

ii. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilebilecek Sürelerin Oranı Artırıldı.

5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere, söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından 2022 yılının sonuna kadar %50 olarak belirlenmiş olan oran, 31.12.2023 tarihine kadar %75’e yükseltildi.

Buna göre, ilgili kanunlarda öngörülen istisna, teşvik ve desteklerden faydalanılabilmesi için (i) toplam Ar-Ge ve destek personelinin %25’inin ilgili bölge ve merkezlerde çalışması, veya (ii) Ar-Ge ve destek personellerinin ilgili ayda toplam çalışma sürelerinin %25’inin ilgili bölge veya merkezlerde geçirilmesi gerekecek.

Sonuç

21.07.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren farklı düzenlemelerle vergi mevzuatında önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri dışında geçirilen sürelere ilişkin yapılan düzenleme ile birlikte uzaktan çalışma yöntemini benimsemiş olan firmalara önemli bir rahatlık sağlanmış oldu. Öte yandan, mükelleflerin yapacakları hesaplamalarda artan gecikme zammı ve tecil faizi oranlarının dikkate almasında fayda görüyoruz.