Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler Neler Getiriyor?

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

            Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

 

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Yönetmeliği’nde öngörülen istisnai kıymetle beyan, eşya teslimi, ihracat rejiminde eksik beyan ve tamamlayıcı beyan ve antrepoya konulabilecek eşya gibi birtakım düzenlemelerde değişiklik yaptı. Değişiklikler kapsamında ayrıca, izinli gönderici yetkisi kapsamında basitleştirilmiş beyan düzenlendi.

Yeni Gelişme

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“), 25 Mayıs 2022 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklikler yaptı. Değişiklikler kapsamında izinli gönderici yetkisi kapsamında basitleştirilmiş beyan düzenlendi ve istisnai kıymetle beyan, eşya teslimi ve ihracat rejiminde eksik beyan ve tamamlayıcı beyan, antrepoya konulabilecek eşya, antrepo açma ve işletme izni, gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretlendirilmesi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketler ve tahlil ücretlerine dair maddelerde güncellemeler yapıldı.

Yönetmelik değişikliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yapılan değişiklikler kapsamında öngörülen başlıca yenilikler aşağıdaki gibidir:

  • Gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurunun beyanı ve vergilerin ödenmesi için verilen süre, söz konusu unsurun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ay başlayacaktır.
  • Gümrükte bulunan bir eşya, gümrük tarafından onaylanan işlem ve kullanıma ilişkin şartların yerine getirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminat bağlanması ile teslim edilebilir hale gelecektir. Eşya artık konşimento ibrazına bağlı olarak değil; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya temsilcileri arasındaki sözleşmeye göre teslim edilecektir.
  • İzinli gönderici yetkisi kapsamında basitleştirilmiş beyan uyarınca, izinli gönderici yetkisiyle taşınacak eşyaya ilişkin ihracat beyannameleri, izinli gönderici tesisinin bağlı olduğu gümrük idaresi yerine izinli göndericinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilebilecektir. Beyana konu eşyaya ilişkin belge kontrolü, muayene ve diğer işlemler de eşyanın sunulduğu muayene memuru tarafından beyanın verildiği yer gümrük idaresi adına gerçekleştirilecektir.
  • Dolaylı temsilci olarak yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin gümrük beyanı, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi halinde fatura eklenmemiş olsa da gümrük idareleri tarafından kabul edilebilir. İlaveten, böyle bir durumda basitleştirilmiş ihracat rejim beyanında bulunulması için onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası aranmayacaktır.
  • Basitleştirilmiş ihracat rejim beyanında bulunanların beyandan itibaren 7 iş günü içinde tamamlayıcı beyan vermesi gerekecektir.
  • Tahlil sonuçlarına yapılan itiraz üzerine ikinci tahlil için alınacak ücret numune başına 885 TL’ye çıkarılmıştır. Gümrük rejiminden önce laboratuvar tahliline tabi tutulan eşyadan tahlil ücreti alınmayacaktır.
  • Taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri, satıcı veya göndericisi ile yurt dışındaki alıcısı belli olan eşyayı antrepo beyannamesi vererek genel antrepolara koyabilir. Elleçleme ve yurt dışındaki alıcısına sevk işlemleri dışında, söz konusu eşyalara üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması yasaktır. İlgili taşıma işleri organizatörleri, antrepo kullanıcılarına ilişkin yükümlülüklerden sorumludur.
  • Antrepo açma ve işletme izinleri artık süresiz olarak verilecek olup Yönetmelik’te öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde antrepoya eşya girişi durdurulabilecek ve/veya izin geri alınabilecektir.
  • Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından kurulan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerine de yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olma şartı getirilmiştir.

Sonuç

Yönetmelik değişiklikleri gümrük mevzuatında önemli güncellemeler yapıldı. Eksik beyan ve tamamlayıcı beyana ilişkin düzenlemeler 25 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. İthalatçılar, ihracatçılar ve diğer tüm paydaşlar gümrük alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelidir.