Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Kısmi Islahla Arttırılan Kısım İçin de Faize Hükmedilecektir

Hukuk Bültenleri
Uyuşmazlık Çözümü
Genel

Yeni Gelişme

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 24/5/2019 tarih ve 2017/8 E., 2019/3 K.  sayılı Kararı (“İçtihadı Birleştirme Kararı“), 27/9/2019’da Resmi Gazete’de yayımlandı. İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca, bir miktar para alacağının faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davada, dava konusu miktarın kısmi ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması halinde, arttırılan miktar bakımından dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedilebilecektir.

Getirilen Yenilikler

İçtihadı Birleştirme Kararı’na konu husus hakkında doktrindeki ağırlıklı görüş, ıslah dilekçesinde ıslahla arttırılan kısım için ayrıca faiz talep edilmemişse taleple bağlılık ilkesi uyarınca arttırılan kısım için faize hükmedilemeyeceği yönündedir.  Islah dilekçesinde faiz talep edilmemesi halinde arttırılan kısım için faize hükmedilemeyeceği şeklinde karar veren Yargıtay dairelerinin gerekçesi de taleple bağlılık ilkesiydi.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu ise konuyu, kısmi ıslah ve tam ıslah boyutundan ele alarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK“) uyarınca kısmi ıslahla belirli bir usul işleminin düzeltildiğini, davanın niteliğinin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını, dolayısıyla, dava dilekçesinin unsurlarının ıslah dilekçesi için de geçerli olduğunu belirtmiştir.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu, kısmi olarak açılan bir davada, talep sonucunun arttırılmasının kısmi ıslah kapsamında ve süregelen davanın devamı niteliğinde olduğunu, bunun yeni bir dava veya ek dava olarak kabul edilemeyeceğini vurgulamıştır.

Bu değerlendirmeler ışığında, İçtihadı Birleştirme Kararı’nda varılan sonuç şu şekildedir: Dava konusu miktarın arttırılması amacıyla verilen bir ıslah dilekçesi, dava dilekçesindeki istemi ve ferileri ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısıyla, dava dilekçesinde yer alan bütün unsurlar, faiz istemi de dâhil olmak üzere, ıslahla artırılan kısım için de uygulanabilir, ıslah dilekçesinde tekrarlanmasına gerek yoktur. Dava dilekçesindeki faiz istemi, ıslah dilekçesini de kapsar.​

Sonuç

Bir miktar para alacağının faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davada, dava konusu miktarın kısmi ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin artırılması halinde, artırılan miktar bakımından dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedilecektir.

Kanaatimizce, İçtihadı Birleştirme Kararı’nda varılan bu sonuç sayesinde, uygulamada hata ve unutma sebebiyle faiz talep edilmemesinin yarattığı maddi hak kayıplarının önüne geçilecektir.