Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Kıdemli Avukat

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri

Tüketici Kanunu Değişiklikleri Yürürlüğe Girmek Üzere

Hukuk Bültenleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Genel

         Bu bültenimizi podcast olarak da dinleyebilirsiniz!

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler yapan, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 1 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren devre tatile ilişkin değişiklikler dışındaki düzenlemelerin yürürlüğe girmesine 2 aydan kısa bir süre kaldı.

Ne Tür Değişiklikler Geliyor?

1 Ekim 2022 tarihi itibariyle; tüketici ve konut kredileri, taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt hali, aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, ön ödemeli konut satışları, ekonomik ömrü tamamlanan ürünlerin yeniden satılmasına ilişkin düzenlemeler, servis istasyonları ile satış sonrası hizmetler, uyuşmazlık çözümleri ve idari para cezalarında önemli değişiklikler yürürlüğe girecek.

Kanun’a buradan ulaşabilirsiniz. Yürürlüğe girecek değişiklikleri detaylı şekilde ele aldığımız bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Ne Değişecek?

Yürürlüğe girecek başlıca değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Taksitli satışlar. Taksitli satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde borcun tamamının muaccel hale gelmesine ilişkin şartlarda tüketicinin temerrüde düştüğü miktar değerlendirilirken kalan borç yerine sözleşmede yer alan borç esas alınarak tüketiciye daha geniş bir koruma sağlanmıştır.
  • Tüketici kredisi. Tüketici kredi sözleşmelerinde cayma süresi içerisinde kredi borcunun tamamının ödenmesi de cayma hakkının kullanımı olarak değerlendirilecektir. Değişiklikler ile ayrıca belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oran değişikliğine ilişkin bildirim ve kredi bağlantılı sigortanın kredi ile paket şeklinde sunulabilmesine ilişkin yeni kurallar getirilmiştir.
  • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satışları. Tüketici kredilerinde sigorta ve diğer yan finansal ürünler için getirilen koşullar konut finansmanı için de öngörülmüştür. Ön ödemeli konut satışlarında azami teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren kırk sekiz aya çıkarılmıştır.
  • E-ticaret. Mesafeli sözleşmelerde; tüketicilerin talep ve bildirimlerini ileterek takip edebilmeleri için gerekli sistemin kurulması, tüketiciye ön bilgilendirme yapılması ve teslim veya ifa ile cayma hakkına ilişkin yükümlülükler gibi hususlarda aracı hizmet sağlayıcıların satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu olduğu haller düzenlenmiştir. Ek olarak, e-ticarette tüketicinin isteği veya ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde otuz günlük azami teslim süresi uygulanmayacaktır.
  • Yenilenmiş ürünler. Yenilenmiş ürünler için tüketiciye teslim tarihinden itibaren en az 1 yıllık garanti verilecektir. Yönetmelikle belirlenecek ürünler, Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık“) tarafından yetkilendirilen merkezlerde yenilenmek şartıyla tekrar satışa sunulabilecektir. Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ilişkin doğrulama, Bakanlık, yenileme merkezi ve yetkili alıcı tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yapılabilecektir.
  • Satış sonrası hizmetler. Satış sonrası servis istasyonlarına ilişkin bilgiler Bakanlık tarafından oluşturulacak sisteme kaydedilecek ve servis istasyonları tüm faaliyetlerinde ve mecralarda “özel servis” ibaresini kullanacaktır. Garanti süresi sona erdikten sonra Bakanlık tarafından belirlenen kullanım ömrü süresince satış sonrası hizmetin sağlanmaması halinde, tüketici zararının tazminini üretici veya ithalatçıdan talep edebilecektir.
  • Tüketici hakem heyetleri. 2022 yılı için tüketici hakem heyetlerinin görevli olduğu uyuşmazlıkların üst sınırı 15.430 TL’den 30.000 TL’ye çıkarılacak ve yerleşim yeri veya işlemin yapıldığı yerde tüketici hakem heyeti bulunmayan tüketiciler o yerin kaymakamlığına başvurabilecektir. Tüketici hakem heyeti kararına itiraz, tüketicinin yerleşim yeri mahkemesine de yapılabilecektir. İlaveten, mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptal edilmesi halinde tüketici aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilmeyecektir.
  • Cezalar. Kanun’a aykırılıklarda uygulanan idari para cezaları artırılmıştır. Belirli ihlallerin internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi hâlinde, Reklam Kurulu ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verebilecektir. Teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda ise internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verebilecektir.

Sonuç

1 Ekim 2022 tarihi itibariyle aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarının kapsamını genişleten, yenilenmiş ürünlerin piyasaya arzını düzenleyen, satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak üretici ve ithalatçılara ek yükümlülükler getiren ve Reklam Kurulu’na internet üzerinden gerçekleşen ihlallerde erişimi engelleme yetkisi veren değişiklikler yürürlüğe girecektir. Yürürlük tarihine kadar ilgili tarafların uygulamalarını mevzuata uyumlu hale getirmesi büyük önem arz etmektedir.