Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
14/09/2021

Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır

Hukuk Bültenleri
Vergi
Genel

Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin İlk Bildirimin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

Yeni Gelişme

25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı“) ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılmış ve yeni transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri getirilmişti.

Bahsi geçen Cumhurbaşkanı Kararı, kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu üyelerinin, nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları ve grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı ile hesap dönemi hakkındaki bilgileri, ilk ülke bazlı rapor ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayımını takip eden altıncı ayın sonuna kadar (Ağustos/2020 sonu) İdare’ye bildireceklerini düzenlenmişti ve İdare’nin bu süreleri altı aya kadar uzatma yetkisi olduğu belirtilmişti.

Bu yetki kapsamında İdare, 01.09.2020 tarih ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ ile (“Yeni Tebliğ“) ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun, 2019 hesap dönemi ve 01.01.2019’dan sonra başlayan özel hesap dönemine münhasır olmak üzere, 30.10.2020 günü saat 23:59’a kadar 1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’in (“Genel Tebliğ“) ekindeki (Ek-5) içerik ve internet vergi dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda internet vergi dairesi üzerinden verilmesini kararlaştırdı.

Ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu, takip eden yıllarda her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdare’ye sunulacaktır. Ayrıca, 2019 hesap dönemine ilişkin ülke bazlı rapor 31.12.2020 tarihine kadar İdare’ye sunulacaktır.

Yeni Tebliğ Kapsamındaki Diğer Düzenlemeler

Tebliğ’de yer alan diğer düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Genel Tebliğ’in “1- Yasal Düzenlemeler” bölümü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin mevcut halini yansıtacak şekilde değiştirilmiştir.
  • Genel Tebliğ’in “İlişkili Kişi” bölümü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin mevcut halini yansıtacak şekilde değiştirilmiş ve ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlardaki %10 ortaklık, oy veya kar payı şartına ilişkin örneklere yer verilmiştir.
  • Emsallere uygun fiyat veya bedellerin, geleneksel işlem yöntemleri olarak adlandırılan karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı yöntemleri ile işlemsel kâr yöntemleri olarak adlandırılan kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemlerinden işlemin mahiyetine en uygun olan yöntem kullanılarak tespit edileceği ve bu yöntemler arasında herhangi bir öncelik sırası olmadığı hususları Genel Tebliğ’e işlenmiştir.
  • Genel Tebliğ’in “peşin fiyatlandırma anlaşmasına” ilişkin 6. bölümünde Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın güncel halini yansıtacak değişiklikler yapılmıştır.
  • Genel Tebliğ’in 7. bölümü değiştirilerek Cumhurbaşkanı Kararı ile öngörülen yeni transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur.
  • Genel Tebliğ’in “8- Cezalar” başlıklı bölümü başlığıyla birlikte değiştirilmiş ve transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla uygulanan %50 indirimli vergi ziyaı cezasına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yazılı (vergi kaçakçılığı kapsamındaki) fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde indirimli ceza uygulamasından yararlanılmasının mümkün olamayacağı belirtilmiştir.
  • Yurtdışındaki ilişkili kişinin satın aldığı gayri maddi hakkın kullanım hakkını grup içi hizmet kapsamında Türkiye’deki grup şirketine masraf paylaşımı kanalıyla dağıttığı durumda, yurtdışındaki ilişkili kişiye yapılan ödemenin de gayri maddi hak ödemesi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.
  • Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form’un, “ilgili hesap döneminde her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL ve üzerinde olan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine” yer vereceği hususu düzenlenmiştir.
  • Genel Tebliğ’in ekine, yeni transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri ilgili ilave ekler eklenmiştir.

Sonuç

Transfer fiyatlandırmasında yeni belgelendirme yükümlülükleri kapsamında herhangi bir cezai işlemle karşılaşılmaması ve olası bir tarhiyatta %50 indirimli vergi ziyaı cezası uygulamasından yararlanılması için Yeni Tebliğ’in bu yöndeki ayrıntılı açıklama ve örneklerinin dikkatle incelenmesi önem arz etmektedir