Daha fazla bilgi için,
lütfen iletişime geçin :

Ortak Avukat

Hukuk Bültenleri
09/06/2022

COVID-19: Kar Payı Dağıtımına Sınırlama Getirildi

Hukuk Bültenleri
Covid-19
Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim
Genel

Yeni Gelişme

COVID-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) uyarınca, kar payı dağıtımına sınırlamalar getirilmiştir.

Değişiklik Ne Getiriyor?

31.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından kamu iştiraki olanlar hariç, tüm sermaye şirketlerine öz kaynaklarını koruma ve bu doğrultuda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarını %25 ile sınırlı tutma duyurusu yapılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu süreci Ticaret Bakanlığı ile birlikte koordine ettiklerini duyurmuştu.

Kanun’un 12. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici madde ile Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuru yasalaştırılmıştır.

Buna göre devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar,

  • dağıtabilecekleri kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşamayacak,
  • geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek,
  • genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek,
  • genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı Kanun yürürlüğe girmeden önce alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler ertelenecektir.

Cumhurbaşkanı belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkilidir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici maddeye ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Değişikliğin gerekçesi olarak, ihtiyatlılık politikası gereği olarak şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut öz kaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmamasının amaçlandığı belirtilmiştir.

Sonuç

Kanaatimizce söz konusu sınırlama kapsamında şirketlerin aşağıdaki hususları değerlendirerek hareket etmesi gerekecektir:

  • Sınırlama, yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamında genel olarak öz varlığı korumak konusunda basiretli ve ihtiyatlı davranması gerekliliğine halel getirmemektedir. Bu doğrultuda, 2019 yılsonu finansallarına göre dağıtılacak kar olsa bile, genel kurul tarihinden önce bir ara bilanço çıkarılarak şirketin güncel öz varlık ve nakit akışı durumu tespit edilmeli ve %25 ile sınırlı bir net dönem karı dağıtımı yapılmasının dahi şirkete olumsuz etkisi olup olmayacağı değerlendirilmelidir.
  • Kar payı dağıtımı kararları tescile tabi işlemler olmadığı için, Ticaret Sicili’nin uygulamalarından bağımsız olarak, şirketlerin Kanun’a uygun karar almaları yönetim kurulu ve pay sahiplerinin sorumluluğundadır.
  • Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı Kanun yürürlüğe girmeden önce alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, alınacak yeni bir karar ile 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30.09.2020 tarihine kadar ertelendiği karara bağlanmalıdır.
  • Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya ilişkin belirleyeceği olası istisnalar ve uygulamaya dair usul ve esaslar hakkındaki ikincil mevzuat da takip edilmelidir.

COVID-19 salgını ile ilgili hukuki düzenlemelerle ilgili bilgilere Esin Avukatlık Ortaklığı Coronavirüs Masası‘ndan ulaşabilirsiniz.