Haberler

Arama

Daha fazla bilgi için:

Haberler

October 31, 2019

İşverenler, Çalışanlar Arası Whatsapp Mesajları Dolayısıyla İş Sözleşmelerini Feshedemez

Legal Alerts
Employment
IT & Communications

Yeni Gelişme Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 10 Ocak 2019 tarihli, 2018/10718 E. ve 2019/559 K. sayılı kararı ile işçilerin, iş akışını bozmadığı ve çalışmalarını etkilemediği sürece, mesaj grupları kurabileceklerine ve bu gruplar üzerinden iletişim içinde olabileceklerine hükmetti. Yargıtay, aynı zamanda, işçiler arasındaki bu iletişimlerin, kişisel veri olarak da korunması gerektiğine hükmetti. Sonuç İşverenlerin, çalışanlarının, özellikle […]

October 30, 2019

Ödeme Hizmetleri, E-Para ve Açık Bankacılık Reformu

Legal Alerts
Banking & Finance
IT & Communications

Yeni Gelişmeler 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun (“Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunu“) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (“Kanun Teklifi“) ile ödeme hizmetleri ve açık bankacılığa ilişkin reform niteliğinde değişiklikler yapılması öngörülüyor. Değişiklikler […]

October 30, 2019

Yargı Reformu Birinci Paketi İle Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Önemli Değişiklikler Yapıldı

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni Gelişme Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketi olan 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun“), 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda düzenlemeler içeren bu Kanun ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda (“CMK“) önemli değişiklikler yapıldı. Getirilen Yenilikler Kanun ile […]

October 30, 2019

Döviz Transferlerine ilişkin Kontrol Yükümlülüğünde Değişiklik

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişme    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik ne getiriyor? 12 Temmuz 2019 tarihli Mevzuat  Değişiklikliği Bültenimiz ile, bankaların, yurt dışından transfer edilen 50.000 ABD doları veya üzerindeki transfer sebebi belirlenemeyen döviz tutarlarının kredi olup olmadığının tespiti amacıyla, hesap sahibinden alacakları yazılı beyanın yanı sıra bu beyanı tevsik edici […]

October 25, 2019

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklikler

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık“) Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik“) değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik 28 Eylül 2019 tarih ve 30902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ne Değişecek? Yönetmelik’teki şartları sağlamaları kaydıyla, yatak sayısı 100’ün altında olan ruhsatlı ve faal özel hastanelerin yatak sayılarını 100’e çıkarmalarına izin verilecek. Bakanlık uygun görürse iller arası kadro devrine, asgari […]

October 25, 2019

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Legal Alerts
IT & Communications

Yeni Gelişmeler Kültür ve Turizm Bakanlığı (“Bakanlık“) 22 Ekim 2019 tarihinde Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’i (“Yönetmelik“) yayımladı. Yönetmelik, aynı isimdeki 18 Şubat 2005 tarihli yönetmeliği ilga ederek sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile sinema film gösterimlerine ilişkin yeni düzenlemeler getiriyor. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Ne Değişti? Yeni […]

October 25, 2019

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Usulsüz Halka Arza Müdahale

Legal Alerts
Capital Markets

Türk Hukukunda Usulsüz Halka Arz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (”Kanun”) uyarınca, sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi için izahname hazırlanması ve hazırlanan bu izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanması zorunludur. Kanun’un 109. maddesi uyarınca SPK tarafından onaylanmış bir izahname olmaksızın halka arz yapılması usulsüz halka arz olarak tanımlanırken, usulsüz halka arzı gerçekleştirenler iki […]

October 23, 2019

Bankaların Üye İşyerlerinden Tahsil Edecekleri Komisyonlar Sınırlandırıldı

Legal Alerts
Banking & Finance

Yeni Gelişmeler    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB“), Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ’de değişiklik (“Değişiklik“) yaptı. Değişiklik, 16 Ekim 2019 tarih ve 30920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı; 1 Kasım 2019 tarihinde ise yürürlüğe girecek. Değişiklik ne getiriyor? […]

October 23, 2019

Helal Akreditasyon Uygulamasına İlişkin İki Yeni Yönetmelik Yayımlandı

Legal Alerts
Healthcare

Yeni Gelişmeler Helal Akreditasyon Kurumu’nun (“Kurum”) 2019 yılı hedefleri kapsamında çalışmasını duyurduğu üç düzenlemeden ikisi hayata geçirildi. Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik ve Helal Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikler Ne Getiriyor? Gıda, eczacılık, turizm, finans, kozmetik, tekstil ve lojistik sektörleri, […]

October 21, 2019

Türkiye Uluslararası Arabuluculuk Hakkında Singapur Sözleşmesi’ni imzaladı

Legal Alerts
Dispute Resolution

Yeni gelişme Türkiye, Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Uluslararası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni (“Singapur Sözleşmesi“) 7 Ağustos 2019 tarihinde imzaladı. Singapur Sözleşmesi, arabuluculuk sonucunda imzalanan uluslararası sulh anlaşmalarının icra edilebilirliğini düzenlemektedir. Singapur Sözleşmesi bu yönüyle, Türkiye’nin de taraf olduğu yabancı hakem kararlarının tenfizini düzenleyen 1956 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York […]

Sayfa: